PNWM: Projekty zawodowe

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


Wymiany zawodowe, praktyki i wizyty studyjne w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

CEL

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Ma to służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH

Indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży służące orientacji zawodowej, przygotowaniu oraz kształceniu zawodowemu. Dofinansowanie przyznawane jest niezależnie od branży, dotyczy zarówno pielęgniarek, piekarzy, jak i ekonomistów.

Grupa docelowa:

 • polscy i niemieccy uczniowie szkół zawodowych lub innych szkół, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki;
 • studenci i młodzi pracownicy z obu krajów poniżej 27. roku życia;
 • praktyki trwają przynajmniej 7 dni i nie dłużej niż 3 miesiące.

Jak złożyć wniosek:
Wniosek o dotację PNWM należy złożyć online, w portalu OASE. Wniosek składa praktykant (jego pracodawca bądź reprezentująca go organizacja) wspólnie z placówką przyjmującą.

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest niemiecka szkoła:
Jeśli po stronie niemieckiej gospodarzem i organizatorem projektu jest szkoła, obowiązują następujące zasady:

 • pobyt służy orientacji lub edukacji zawodowej, a nie działalności zarobkowej;
 • czas trwania praktyki wynosi minimum siedem dni i maksymalnie trzy miesiące;
 • górna granica wieku praktykantów to 26 lat;
 • w jednym miejscu praktyk mogą pracować maksymalnie dwie osoby z Polski, których pobyt dofinansowuje PNWM.

Pytania dot. praktyk szkolnych należy kierować do referatu wspierania wymiany szkolnej w Warszawie.

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest instytucja pozaszkolna:
W przypadku praktyk, które organizują inne instytucje (nie szkoła niemiecka) obowiązują następujące zasady:

 • pobyt służy kształceniu zawodowemu, a nie działalności zarobkowej;
 • czas trwania praktyki wynosi minimum siedem dni i maksymalnie trzy miesiące;
 • górna granica wieku praktykantów to 26 lat;
 • wyjazd nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów;
 • w jednym zakładzie mogą pracować maksymalnie dwaj praktykanci z Polski, których pobyt dofinansowuje PNWM.

Pytania dot. tego rodzaju praktyk należy kierować do referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie.

 

WIZYTY STUDYJNE

To indywidualne pobyty w kraju sąsiada, które mogą trwać od min. siedmiu dni do trzech miesięcy i służą zapoznaniu się z codzienną pracą instytucji partnerskiej. Tematyka wyjazdu musi być związana z międzynarodową wymianą młodzieży lub dotyczyć pracy z młodzieżą. Nie są wspierane wizyty studyjne będące częścią studiów ani też służące działalności zarobkowej.

Grupą docelowa: 
Nauczyciele, pracownicy stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji. W wizytach studyjnych mogą brać udział osoby powyżej 26 roku życia.

Jak złożyć wniosek:
Wniosek o dotację PNWM należy złożyć online, w portalu OASE. Wniosek powinien zawierać program, z którego wynikają cele i metody wizyty, a także związek instytucji z wymianą młodzieży lub pracą z młodzieżą.

Dofinansowanie:

 • w Niemczech: 42 €/dzień z zakwaterowaniem poza rodzinami lub 22€/dzień z zakwaterowaniem w rodzinach;
 • w Polsce: 150 PLN/dzień z zakwaterowaniem poza rodzinami lub 80 PLN/dzień z zakwaterowaniem w rodzinach.

 

PROJEKT "RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ"

Projekt „Razem osiągniemy więcej” jest adresowany przede wszystkim do młodzieży, dla której udział w polsko-niemieckiej wymianie nie jest czymś oczywistym. Jego grupą docelową są uczniowie szkół zawodowych i specjalnych, które we współpracy z placówkami kształceniowymi umożliwiają młodym ludziom zdobywanie międzynarodowych doświadczeń.

#pnwm #vet #EdukacjaZawodowa #praktyki #staże #wizyty #WizytyStudyjne

stopka strony