Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19


Dofinansowanie projektów wdrażających różne formy wsparcia humanitarnego i rozwojowego wybranych regionów i państw świata.

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących realizację działań humanitarnych i/lub rozwojowych zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020". Projekt może obejmować zasięgiem działań jeden kraj lub kilka krajów z danego regionu.

Zasady

Rodzaje działań (priorytetów), które mogą otrzymać dofinansowanie: działania humanitarne, kapitał ludzki, dobre rządzenie, przedsiębiorczość i sektor prywatny, ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.
W zależności od regionu wymienione są konkretne zadania do zrealizowania w ramach danego priorytetu.

Kraje w których można realizować projekty to: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Uganda, Liban i Palestyna.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:
1)   nawiązanie partnerstwa z podmiotem zagranicznym (np. instytucją, organizacją) działającym w kraju, na rzecz którego będzie realizowany projekt,
2)    złożenie oferty zgodnie z Regulaminem. 

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od daty ogłoszenia wyników konkursu (planowo do dnia 12 sierpnia br.) i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Kto może aplikować

O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz luby sportowe będące spółkami,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorianego,
  • spółdzielnie socjalne.

Formalności aplikacyjne

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie cztery oferty.

Ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na wskazany w regulaminie adres lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP.
Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl .

Dofinansowanie

Wkład własny nie jest wymagany, a wnioskowana kwota dotacji wynosi co najmniej 250 000 zł i nie może przekroczyć kwoty określonej w regulaminie dla danego regionu. Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty dotacji.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych wynosi 8 milionów złotych.


Więcej informacji

#pomoc #humanitarna #rozwojowa #wyrównywanie #szans #zdrowie #covid #msz #ngo