Pomoc humanitarna


Dofinansowanie projektów wdrażających różne formy wsparcia humanitarnego i rozwojowego wybranych regionów i państw świata.

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących realizację działań humanitarnych na określonych obszarach. Projekt może obejmować zasięgiem działań jeden kraj lub kilka krajów z danego regionu. 

Zasady

Dla każdego z wyszczególnionych obszarów geograficznych: 

  • Kraje Afryki,
  • Kraje Bliskiego Wschodu,
  • Armenia i Azerbejdżan z wyłączeniem działań na terenie Górskiego Karabachu

określone są konkretne zadania do zrealizowania w obszarze pomocy żywieniowej, zdrowia, schronienia czy edukacji.

Działania ukierunkowane mają być na uchodźców, osoby wewnętrznie przesiedlane w tym w szczególności dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby prześladowane ze względu na religię lub wyznanie. Dodatkowe wsparcie skierowane dla ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku konfliktu w Górskim Karabachu.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:
1)   nawiązanie partnerstwa z podmiotem zagranicznym (np. instytucją, organizacją) działającym w kraju, na rzecz którego będzie realizowany projekt,
2)    złożenie oferty zgodnie z Regulaminem. 

Kto może aplikować

O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz luby sportowe będące spółkami,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorianego,
  • spółdzielnie socjalne.

Formalności aplikacyjne

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie trzy oferty. 

Ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na wskazany w regulaminie adres lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP.
Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl

Dofinansowanie

Łączna kwota środków finansowych na konkurs  otwarty MSZ wynosi 8 950 000 złotych.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250 000 zł. a maksymalna 1 500 000 zł. 

Wkład własny nie jest wymagany. Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 16% wnioskowanej kwoty dotacji.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie MSZ w zakładce Konkursy Ministra

#pomoc #humanitarna #rozwojowa #wyrównywanie #szans #zdrowie #covid #msz #ngo

stopka strony