Praktyki i staże w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)


Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oferuje płatne staże i niepłatne praktyki dla absolwentów szkół wyższych. Wszystkie w siedzibie Urzędu w Alicante.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i bazą utworów osieroconych. Każdego roku Urząd rozpatruje zgłoszenia ponad 150 tys. znaków towarowych i 90 tys. wzorów. Stażystom oferuje kilka możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych. 
 

Oferta stażowa EUIPO:
1. Paneuropejski  program stypendialny  Seal;
2. Staże dla młodych profesjonalistów;
3. Praktyki dla młodych pracowników biur własności przemysłowej (Junior IP employees);
4. Niepłatne praktyki.

Kto może aplikować:
Z wyjątkiem praktyk wymienionych w punkcie 3. powyżej (Junior IP employees), staże i praktyki są dostępne dla osób, które:

  • posiadają udokumentowaną znajomość (co najmniej na poziomie B1) jednego z pięciu języków używanych w EUIPO (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego);
  • ukończyły co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadają stosowny dyplom;
  • ukończyły co najmniej jeden z darmowych kursów online dostępnych na platformie e-learningowej EUIPO;
     
  • nie były zatrudnione ani nie realizowały staży, praktyk w jakiejkolwiek innej unijnej instytucji, agencji, itp. (nie ma zastosowania w przypadku aplikowania na niepłatne praktyki w EUIPO).

Ewentualne dodatkowe wymagania dla konkretnego programu podano w ich opisie poniżej.
 

Ogólne zasady:
Stażyści pracują w wymiarze pełnego etatu, przysługują im 2 dni wolnego oraz 1000 euro (staże nr 1, 2 i 3) miesięcznie. Przewidziano też zwrot kosztów za podróż do miejsca realizacji stażu i z powrotem.

Ponadto stażyści mogą korzystać z oferty dodatkowych szkoleń, mają możliwość odbycia w czasie stażu kursu językowego oraz kursów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Szczegóły dotyczące konkretnych programów stażowych znajdują się poniżej.
 

PANEUROPEJSKI PROGRAM STYPENDIALNY SEAL:
Poza kryteriami wymienionymi powyżej uczestnicy programu stypendialnego muszą być  absolwentem uczelni lub uniwersytetu, który podpisał z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding). Listę uczelni, które podpisały porozumienie można znaleźć tutaj. W Polsce w 2021 r. są to: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski. Każdy uniwersytet będący członkiem Pan-European Seal przekazuje listę pięciu kandydatów na staż, którzy mogą aplikować poprzez stronę EUIPO.
 

Program rozpoczyna się między 1 września a 15 października i trwa rok i 2 tygodnie.

Termin naboru: do 31 marca 2021 r.
 

STAŻE DLA MŁODYCH PROFESJONALISTÓW:
Mają na celu zapewnić młodym profesjonalistom praktyczne doświadczenia pracy w instytucji Unii Europejskiej, a także umożliwić im wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów i pierwszych doświadczeń zawodowych.

Program rozpoczyna się między 1 września a 15 października i trwa rok i 2 tygodnie.

Termin naboru: do 31 marca 2022 r.


PRAKTYKI DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW BIUR WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:
Przeznaczone są dla pracowników krajowego lub międzynarodowego biura własności przemysłowej lub innego publicznego organu zajmującego się znakami handlowymi i projektami. Chętni na staż przekazują swoje CV za pośrednictwem krajowego lub międzynarodowego biura własności intelektualnej, w którym pracują, na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia stażu.

Praktyki trwają 5 miesięcy z możliwością ich przedłużenia do 12 miesięcy.
 

Termin naboru: stały nabór. Aplikować można za pośrednictwem strony Rady Europy.

Więcej informacji

#praktyki #staże #stypendia #administracja #ue #własność #intelektualna #znaki #towarowe #wzory #przemysłowe

stopka strony