Program stypendialny „Moja Przyszłość”


Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Cel

Dzięki udziałowi w programie dzieci będą mogły realizować pasje, poprawiać wyniki w nauce, a młodzież zdobywać kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Kto może aplikować

Dzieci i młodzież przebywająca w:

  • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,
  • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Zasady

Wysokość pomocy:

  • Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 4000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.
  • W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 20 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

  • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
  • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
  • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
  • rozwijające pasje i zainteresowania,
  • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje)

Priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji

stopka strony