Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych


Rozwijanie kompetencji kluczowych w szczególności kompetencji cyfrowych oraz przedsiębiorczości i kreatywności u najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cel

Realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe prowadzące obejmującą teren całego kraju działalność społecznie użyteczną, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

Zasady

Odbiorcami działań projektowych są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski.

Projekt powinien rozwijać kompetencje uczniów z: 

 • zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zakresu nauk humanistycznych,
 • zakresu uzdolnień artystycznych.

Preferowane także będą projekty:

 • upowszechniające wartości patriotyczne, w tym historię danego regionu Polski,
 • zawierające działania skierowane na rozwój uzdolnień,
 • uwzględniające efektywną rekrutację, która zapewni równy dostęp uczniów z całego kraju,
 • działania będą odbywały się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • przewidujące współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi lub artystycznymi w zakresie zaplanowanych działań projektowych,
 • składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym na rzecz ucznia zdolnego, w tym doświadczenie w realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • uwzględniające nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych dla uczestników (np. spotkań, warsztatów, zajęć na uczelniach, kursów e-learningowych, webinariów itp.),
 • zapewniające interaktywny udział uczniów w przypadku proponowanych zajęć online,
 • których liczba uczestników – bezpośrednich odbiorców przewidywanych działań, będzie wynosiła powyżej 50 osób,
 • uwzględniające trwałość działania skutków Projektu wobec uczestników po zakończeniu projektu.

Budżet

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 800.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800.000 zł.

Wymagany wkład własny - 10%.

Dodatkowe informacje

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki następnie wygenerować ofertę w formacie .pdf, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres MEN.

Ogłoszenie o konkursie.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament, Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych:
 e-mail: dkopp@mein.gov.pl lub justyna.dominczak@mein.gov.pl.

#szkoła #zdolnyuczeń #najzdolniejsi #wybitnyuczeń #kompetencjekluczowe #rozwójucznia

stopka strony