Równać szanse - Duże Granty


Wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Cel

Celem organizowanego konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

Realizacja projektów ma przyczyniać się do: 

 • zwiększania wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
 • zwiększania u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
 • podnoszenia poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
 • wzmacniania umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Kto może aplikować (dotyczy tylko podmiotów z miejscowości do 20 tys. mieszkańców)

 • organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse.

W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 

Zasady

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 15 tych samych uczestników przez co najmniej 12 miesięcy trwania projektu (zalecana liczba osób w grupie to 15-20 osób).

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
 • odpowiadać na potrzeby młodzieży lub niwelować bariery rozwojowe
  młodych ludzi;
 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 15 uczestników;
 • dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
 • włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
 • komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu.
 • w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej.

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów zgodnych z metodą Programu Równać Szanse znajdują się w załączniku nr 1 do Zasad.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać tylko elektronicznie, korzystając z Panelu Wnioskodawcy, znajdującego się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Wsparcie

 • szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków;
 • dotacje do wysokości 40 000 zł;
 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
 • wizyty w miejscu realizacji działań;
 • gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki).

Wkład własny - w wysokości 20% wartości projektu.

Dodatkowe informacje

Dla zainteresowanych odbędą się bezpłatne webinaria w następujących terminach: 30 stycznia, 8, 15 i 22 lutego oraz 1, 8 i 15 marca.

#równaćszanse #młodziludzie #wsparcie #konkursgrantowy

stopka strony