Równać szanse - Małe Granty


Dofinansowanie projektów organizacji z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych i emocjonalnych młodych ludzi.

Cel programu

Realizacja projektów ma przyczyniać się do: 

 • zwiększania wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
 • zwiększania u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
 • podnoszenia poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
 • wzmacniania umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Kto może aplikować

Podmioty uprawnione do startowanie w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców):

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Zasady

Uczestnikami naszych projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 12 tych samych uczestników przez 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana przez nas liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • angażować w działania młodzież już na etapie planowania, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu,
 • dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań,
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika/uczestniczki,
 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi,
 • włączać partnerów w działania młodych ludzi,
 • komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież,
 • w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp.

Dotacje będą przyznawane wyłącznie na projekty sześciomiesięczne, realizowane w okresie pomiędzy 1 maja 2024 r. a 31 października 2024  r. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie organizatora. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania i kryteriami oceny.

Regulamin konkursu.

Więcej informacji

Dofinansowanie i formy wsparcia

● dotacje do wysokości 12 000 zł; 
● szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków;
● szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
● wizyty w miejscu realizacji działań;
● gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in.koszulki).

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).

Dodatkowe informacje

Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@civispolonus.org.pl.

#aktywność #wyrównywanie #ngo #młodzież

stopka strony