Społeczna Odpowiedzialność Nauki


Program wspierający podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

1. Popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

a. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
b. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
c. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
d. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
e. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Kto może aplikować

1. w ramach modułu „Popularyzacja nauki”:

a. uczelnie,
b. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c. instytuty badawcze,
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. Centrum Łukasiewicz,
f. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
g. Polska Akademia Umiejętności,
h. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
i. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
j. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną,

2. w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – będące organizatorami bibliotek naukowych:

a. uczelnie,
b. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające osobowość prawną,
c. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

  1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi nie więcej niż 1 000 000 zł,
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi nie więcej niż 250 000 zł 
    – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

#MEN #Nauka #Sport #Biblioteki #Społeczna #Odpowiedzialność

stopka strony