Staże w Amnesty International


Sześciomiesięczne praktyki w biurach Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie, Genewie i Nowym Jorku

Amnesty International (AI) oferuje staże w biurach Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie, Genewie i Nowym Jorku. Staże trwają 6 miesięcy i obejmują prace administracyjne i związane z projektami.

Stażyści pracują w pełnym wymiarze godzin. Nie dostają wynagrodzenia. Otrzymują zwrot kosztów podróży powrotnej oraz ubezpieczenie na czas stażu. A ponadto - stypendium na pokrycie dojazdów do pracy i lunche. Pozostałe koszty (zakwaterowania i wydatki na życie) pokrywają sami.

Kryteria:
- językiem roboczym w AI jest angielski. Inne oficjalne języki to francuski, hiszpański i arabski. Stażyści we wszystkich biurach powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. W Genewie wymagana jest także biegła znajomość francuskiego.
- Stażyści powinni posługiwać się komputerem i wyrażać wolę przeszkolenia z zakresu wykorzystania dostępnych technologii
- Stażyści powinni stosować się do polityki i zasad AI w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, różnorodności kulturowej oraz równych szans, jak również zasad bezpieczeństwa.

STAŻE W LONDYNIE
AI oferuje trzy sześciomiesięczne staże w londyńskim Sekretariacie Międzynarodowym dwa razy do roku - w sumie przyjmuje sześciu stażystów rocznie.

Każdy stażysta będzie pracował przez sześć miesięcy albo w dziale prawnym, dziale organizacji międzynarodowych lub przy międzynarodowym projekcie.

Stażyści są integralną częścią działu, w którym pracują. Mają aktywny wkład w jego pracę. Ich zadania obejmują krótko- i długoterminowe projekty. Wiele zadań dotyczy istotnych spraw z zakresu praw człowieka np. kampanii AI dotyczącej stworzenia międzynarodowych standardów. Są także zadania natury administracyjnej i związane ze sprawami bieżącymi.

Stażyści często zajmują się także syntezą informacji krajowych AI i przedstawieniem ich w opracowaniach AI przekazywanych ONZ lub innym organizacjom międzynarodowym. Przygotowanie tych opracowań wymaga kontaktów stażysty z zespołami badawczymi w krajach objętych programem.

Praca jest nadzorowana, ale od stażystów oczekuje się, że będą w stanie pracować samodzielnie, wykazywać inicjatywę i samodzielnie organizować sobie czas pracy.

Stażyści powinni sami zatroszczyć się o uzyskanie wizy/pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Na prośbę stażysty AI może dostarczyć list towarzyszący.

STAŻE W GENEWIE I NOWYM JORKU
Dwa staże rocznie oferują biura AI przy ONZ w Genewie i Nowym Jorku - w sumie przyjmują czterech stażystów rocznie.

Stażyści pracuję przy dyrektorze biura, przedstawicielu AI przy ONZ i zastępcy przedstawiciela, są integralną częścią zespołu, uczestniczą w lobbingu, monitorują spotkania ONZ, utrzymują kontakt z Londynem i sekcjami AI na świecie.

Wizy/pozwolenia na pracę: Stażysta w Genewie może otrzymać pozwolenie na pracę, jeśli zamieszka w kantonie genewskim i udowodni, że posiada odpowiednie środki finansowe na utrzymanie się w Genewie.

Kandydaci ubiegający się o staż w Nowym Jorku muszą już posiadać pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych lub sami postarać się o odpowiednią wizę. AI nie może pomóc w otrzymaniu wizy, ale może dostarczyć formalny list potwierdzający staż.

Aktualne oferty staży w Amnestry Interantional znajdują się na stronie:
amnesty.org/en/jobs_all/internships

#aktywność #demokracja #absolwenci #praktyki

stopka strony