Studenckie koła naukowe tworzą innowacje


Program wspierający koła naukowe w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości ich działalności oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Cel

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni.

Kto może aplikować

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Zasady

Program wspiera działalność studenckich kół naukowych w zakresie:

  1. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  5. pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Formalności aplikacyjne

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl/app/, na udostępnionym w nim formularzu. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Budżet

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Dopuszcza się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny. 

Więcej informacji na stronie organizatora.

#MEN #Innowacje #KołaStudenckie #Nauka #Uczelnie

stopka strony