Stypendia BAS dla licealistów


Stypendium na ostatnie dwa lata nauki w brytyjskich szkołach, zakończone maturą w systemie A-level lub międzynarodową

UWAGA: z powodu epidemii kwalifikacja stypendialna BAS w roku 2021 została odwołana. 
 

Stypendium jest inicjatywą Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press.
 


Co obejmuje stypendium
 

Szkoła zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej). 

Warunki uzyskania stypendium
-       wiek: 1 klasa LO;
-       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
-       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
-       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej);
-       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4,8;
-       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
-       roczny dochód netto rodziców nie przekraczający kwoty określonej w regulaminie (130 000 PLN netto w ostatnim roku rozliczeniowym).

Wymagane dokumenty 
-       osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
-       kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
-       kserokopia wyników testu gimnazjalnego;
-       wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim);
-       osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
-       poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;
-       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
-       deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w danym roku nie przekraczał 130 000 zł. 

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:
British Alumni Society
Fundacja British Council
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie internetowej.
  

#stypendia #szkoła #kształcenie #młodzież