Stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce


Trwa kolejna edycja otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce.

Program wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.

Kto może aplikować

Program kierowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Kryteria formalne:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z ww. krajów (posiadacze kart pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą aplikować o stypendia Kirklanda; kryterium
  to nie dotyczy mieszkających w Polsce obywateli Białorusi, którzy przyjechali do Polski po VIII 2020 r. oraz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 II 2022 - osoby takie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda),
 • wykształcenie pełne wyższe (ukończone minimum czteroletnie studia wyższe) – stopień licencjata lub magistra,
 • wiek do 40 lat,
 • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata,
 • przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym. Kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi,
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2 (i wówczas polskiego min. A1).

Program im. L. Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia,
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej,
 • nauczyciele akademiccy,
 • dziennikarze.

Zasady

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z czterech polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów. 

Formalności aplikacyjne

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line obejmujący:  ankietę danych personalnych oraz uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie.

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę potwierdzającą zgłoszenie wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

Dofinansowanie

 • stypendium w wysokości 22.500 zł (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy),
 • bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora.

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 5.000 zł miesięcznie): 

 • zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu,
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
 • pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów),
 • pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • opłaty wizowe,
 • możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych,
 • udział w kursie przygotowawczo-informacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów,
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

#stypendia #studiawpolsce #Kirkland #scholarschipKirkland #stypendium #nauka #badania #Armenia #Azerbejdżan #Białoruś #Gruzja #Kazachstan #Kirgistan #Mołdawia #Tadżykistan #Ukraina #Uzbekistan

stopka strony