TO(DZIAŁA)MY


Projekt edukacyjno-społeczny mający inspirować dzieci i młodzież do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie.

Cel

  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

Kto może aplikować

Placówki edukacyjne działające na terenie Polski, zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych (minimum klasa 4)  oraz ponadpodstawowych (szkoły licealne, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół, inne). 

Zasady

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie.

ETAPY PROJEKTU

Część 1 (obowiązkowa) projektu – praca projektowa – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z dwóch zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następnie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.

Część 2 (dodatkowa) projektu – konkurs grantowy Fundacji Santander na dofinansowanie uczniowskiego projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Aplikacja może dotyczyć rozwinięcia działań podjętych przez Uczniów w obowiązkowej części lub zupełnie nowego projektu społecznego.

Formalności aplikacyjne

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Fundacji Santander.

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym opisane zostały w Regulaminie

Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, dostępnych na stronie UNICEF Polska, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdują się:
– informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
– wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
– prezentację 2 obszarów tematycznych (ekologia i edukacja/kultura/rozrywka) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.

Dofinansowanie

Każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub nawet 15 tys. złotych.
Dofinansowania zostaną przyznane placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w Regulaminie.

Dodatkowe informacje

Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.

stopka strony