Wspieramy Ukrainę


Wsparcie dla polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. 

Cel

Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. 

Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. 

Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi. 

Kto może aplikować

Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Zasady

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

  1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w czasie pobytu w Polsce.
  2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie.
  3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.
  4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie.
  5. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Okres realizacji projektów: 16 maja 2024 r. – 15 maja 2025 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji.

Wkład własny: nie wymagany.

Formalności aplikacyjne

Wnioski można składać wyłącznie w generatorze wniosków FED:  www.dzialamy.fed.org.pl

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 15 maja 2024 r.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60.000 zł.

Budżet

Około 1 500 000 zł.

#Ukraina #wsparcie #ngo #uchodźcy #edukacja #dyskryminacja #dezinformacja

stopka strony