Organizacje

Gminne Centrum Informacji w Żmigrodzie

Żmigród, Polska

ul. Wrocławska 12, 55-140

tel.: (71) 385 27 58
email: gci-zmigrod@o2.pl
www: http://zpk-zmigrod.ebip.info.pl/index.php?n=w&menu=305&id=264&akcja=wydzial

GCI udziela pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w wypełnianiu wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Do zadań GCI należy również m.in.:
- pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych;
- realizacja projektów kulturalnych o zasięgu miejskim, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- sporządzanie wniosków aplikacyjnych; rozliczanie projektów ZPK
- organizowanie form edukacji kulturalnej w różnorodnej formie praktycznej i teoretycznej;
- wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomi społecznej;
- pomoc techniczna i informacyjna dla organizacji pozarządowych;
- organizowanie szkoleń i konferencji;
- obsługa merytoryczna i techniczna Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Żmigród „Żmigrodzianie”;
- projektowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dla ZPK;
- nadzorowanie pracy instruktorów prowadzących zajęcia w ZPK;
- promocja i reklama imprez, prowadzenie strony internetowej ZPK,współpraca ze środkami masowego przekazu
- przygotowywanie lokalnej oferty kulturalnej;
- współpraca z wolontariatem;
- organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych o profilach : plastycznym, teatralnym, muzycznym, taneczno-ruchowym, literackim;
- organizowanie spotkań i warsztatów artystycznych dla zespołów i twórców amatorów działających na terenie miasta z udziałem z udziałem profesjonalnych konsultantów;
- współorganizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spektakli oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy Żmigród;

W GCI można skorzystać z komputera, drukarki, kserokopiarki i faksu.

stopka strony