Organizacje

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)

Brussels, Belgia

European Commission, 1049


www: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) jest jedną z ponad 40 dyrekcji generalnych i służb, które tworzą Komisję Europejską. Jej głównym celem jest ochrona, zachowanie i poprawa środowiska naturalnego. Aby osiągnąć ten cel proponuje politykę zapewniającą wysoki poziom ochrony środowiska w Unii Europejskiej i zachowanie jakości życia obywateli UE. 

CINEA stoi na straży stosowania praw ochrony środowiska przez państwa członkowskie UE. Rozpatruje skargi od obywateli i organizacji pozarządowych i może podjąć kroki prawne, jeśli uzna, że jakieś prawo UE zostało naruszone. Bardzo często Agencja reprezentuje UE na spotkaniach międzynarodowych w sprawach dotyczących środowiska Unię Europejską, takich jak np. Konwencja Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej. 

W ramach swojej działalności finansuje również projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska w UE. Od 1992 r. około 2600 projektów otrzymało granty z programu LIFE, który jest instrumentem finansowym UE na rzecz środowiska. Co roku Dyrekcja podaje do wiadomości publicznej swoje priorytety na nadchodzący rok, a także publikuje coroczne sprawozdanie z poprzedniego dot. realizowanych przedsięwzięć i podjętych inicjatyw.


stopka strony