Granty -

LIFE (2021 - 2027)


Unijny program LIFE 2021-2027 współfinansuje przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Wspiera działania Europejskiego Zielonego Ładu. 

Cel

Celem ogólnym programu LIFE jest wspieranie przejścia na zrównoważoną, energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Działania te będą podejmowane w celu ochrony, odbudowy i poprawy jakości środowiska, w tym powietrza, wody i gleby, oraz zatrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, a także przeciwdziałania degradacji ekosystemów, w tym poprzez wspieranie wdrażania sieci Natura 2000 i zarządzania nią, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

W zamierzeniu 61 % ogólnej puli środków finansowych programu LIFE będzie przeznaczone na osiąganie celów w zakresie klimatu.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu LIFE mogą być składane przez osoby prawne zarejestrowane w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Mogą to więc być firmy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. 

Zasady

Program na lata 2021 - 2027 ma nową strukturę:

1) obszar „Środowisko”, który obejmuje:

a) podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”;

b) podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”;

2) obszar „Działania na rzecz klimatu”, który obejmuje:

a) podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”;

b) podprogram „Przejście na czystą energię”.

Formalności aplikacyjne

Wszystkie ogłoszenia publikowane są na portalu Funding & tender opportunities, na którym zapoznać można się ze wszystkimi dokumentami programowymi.

Więcej informacji na temat samego programu oraz możliwości wsparcia wniosków mogą Państwo znaleźć na stronie agencji wykonawczej Komisji Europejskiej (CINEA) oraz stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostateczne terminy składania wniosków ustalane w zależności od typu projektu oraz podprogramu.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 11.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

a)     Etap 1 – od 11.04.2023 r. do 31.05.2023 r.

b)     Etap 2 – od 11.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Budżet

Na Program LIFE 2021-2027 przeznaczono o prawie 2 mld Euro więcej środków niż w perspektywie 2014-2021 - alokacja wynosi 5,4 mld Euro.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie KE, dofinansowanie NFOŚiGW).

Dodatkowe informacje

Koordynator naboru: Pan Leszek Jóskowiak, nr tel.: 22 45 95 966. 

#life2021 #zielonyład #ochronaśrodowiska #klimat #żródłaenergii #różnorodność

stopka strony