M jak mobilność


Młodzież z obszarów miejskich lepiej radzi sobie z wyszukiwaniem informacji o mobilnościach. Wyzwaniem jest dotarcie do osób mniej uprzywilejowanych.

Mimo pandemicznych zawirowań ponad 80% młodych ludzi nadal pozytywnie odnosi się do możliwości wyjazdu na zagraniczny wolontariat, staż czy studia – wynika z badań Mobility and the Role of Youth Information, przeprowadzonych przez Eurodesk podczas pandemii COVID-19. Jednak co czwarta osoba, która wzięła udział w ankiecie, uważa, że takie wyjazdy nie są już tak realne jak przed pandemią. W jaki sposób możemy dotrzeć do tych nieprzekonanych? 

Badanie Eurodesku daje szczegółowy wgląd w pewne mechanizmy. Dzięki niemu dowiadujemy się np., że przeszkodą w mobilności może być brak dostępu do informacji młodzieżowej i profesjonalnego wsparcia oraz związane z tym trudności z podjęciem ostatecznej decyzji. Dobrą wiadomością jest to, że ponad 90% młodych postrzega takie wyjazdy jako korzystne dla rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego. Niemal wszyscy badani wyrażają też potrzebę skorzystania z indywidualnego wsparcia podczas przygotowań do mobilności. Popyt na usługi informacji młodzieżowej jest więc bardzo wysoki. Młodzież z większym kapitałem społecznym i kulturowym – pochodząca z obszarów miejskich i lepiej wykształcona – zdecydowanie sprawniej radzi sobie z wyszukiwaniem informacji na temat takich wyjazdów. Natomiast prawdziwym wyzwaniem jest dotarcie z informacją do tych mniej uprzywilejowanych. Aby temu sprostać, musimy zwiększyć widoczność i zasięg naszych działań oraz zdywersyfikować metody. Dobre rezultaty przynosi m.in. bezpośrednia współpraca osób zatrudnionych w sektorze informacji młodzieżowej z placówkami edukacyjnymi oraz wzmacnianie cyfrowych kanałów docierania do młodych np. poprzez media społecznościowe. I tu kolejna dobra wiadomość – ci, którzy wyjechali za granicę zazwyczaj chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Takie narracje warto wykorzystać np. podczas planowania strategii komunikacyjnej na Facebooku czy Instagramie. 

Raport zawiera też przesłanie do decydentów i twórców europejskich polityk młodzieżowych. Jego autorzy wskazują m.in. na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na młodych z mniejszymi szansami, pozostających poza rynkiem pracy i edukacji (ang. NEETs), słabiej wykształconych i pochodzących z obszarów niezurbanizowanych. Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, konieczne jest przede wszystkim dofinansowanie sektora usług informacji młodzieżowej. Dobrą strategią docierania do młodzieży jest również wykorzystywanie metod edukacji nieformalnej, takich jak np. eurodeskowe Eurolekcje, podczas których pracownicy młodzieżowi odwiedzają szkoły i opowiadają uczniom o możliwościach mobilności. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że projekty mobilności powinny być bliższe idei włączenia społecznego – dla wielu młodych ludzi barierą uczestnictwa jest np. konieczność pokrycia części kosztów. Zalecają też promowanie bardziej elastycznych krótkoterminowych szkoleń czy staży. Wszystko po to, aby doświadczenie mobilności było dostępne dla wszystkich młodych ludzi.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#MjakMobilność #AudreyFrith

stopka strony