Weź udział -

Opublikowane przez: EUROPE DIRECT Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej


Europe Direct zaprasza uczniów klas VII i VIII z województwa podkarpackiego do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”.

Konkurs ma na celu:

 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania dziejów Polski na tle historii Europy;
 • rozwijanie u uczniów zainteresowania historią Polski i dniem dzisiejszym oraz przyszłością Unii Europejskiej;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym Polski);
 • kształtowanie postawy poszanowania historii, tradycji i kultury własnego regionu;
 • umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami;
 • kształtowanie postawy poszanowania symboli narodowych, w tym ojczystych oraz symboli Unii Europejskiej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych wyznań, religii, narodowości, ras i kultur;
 • kształtowanie kompetencji i postaw demokratycznych;
 • kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy;
 • kreowanie myślenia historycznego: świadomości historycznej tj. wiedzy i wyobrażeń o roli człowieka w dziejach, roli własnego narodu na tle historii ogólnej;
 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią znawców dziejów ojczystych, którzy uczą się analizować i krytycznie oceniać przeszłość oraz współczesność;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji w internecie oraz oceny ich wiarygodności;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo–skutkowych i kształtowanie wyobraźni;
 • wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i talentów dzieci i młodzieży.

Konkurs odbywa się pod hasłem “Otwarci na świat: TOLERANCJA – DEMOKRACJA – Jesteśmy na TAK”.

Kto może aplikować

Uczniowie VII i VIII klas z województwa podkarpackiego.

WYMAGANIA (I ETAP) 

1. Historia Polski i Europy w XVI w. – (kl. VII i VIII), 

2. Czym dla Ciebie jest tolerancja ? – (kl. VII i VIII), 

3. Galicja w dobie autonomii (1867-1918). – (kl. VIII), 

4. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. – (kl. VII i VIII), 

5. Parlament Europejski – rola i uprawnienia – (kl. VII i VIII). 

Zadania uczniów:

Klasa VII i VIII 

1. Samodzielnie przygotować pracę pisemną (do 2 stron tekstu) stanowiącą odpowiedź na jedno z zamieszczonych pytań: 

a) Czym dla Ciebie jest tolerancja ? Czy jesteś tolerancyjny/a? 

b) Wyjaśnij, na czym polegał fenomen polskiej tolerancji religijnej w XVI w. Podaj przyczyny i przykłady tolerancji. Dlaczego w XVII w. Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała być państwem tolerancyjnym? 

c) Na czym powinna polegać tolerancja we współczesnym społeczeństwie / świecie ? Podaj przykłady tolerancji i nietolerancji. 

2. Samodzielnie przygotować pracę pisemną* (do 2 stron tekstu) stanowiącą odpowiedź na jedno z pytań dotyczących: 20-lecia Polski w Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. 

a) Jak na przestrzeni ostatnich 20 lat – członkostwa w Unii Europejskiej – zmieniała się Polska/zmieniało się Podkarpacie?** 

b) Jaką rolę odgrywa i jakie uprawnienia posiada Parlament Europejski? *np. w formie wywiadu **praca może dotyczyć zmian, które zaszły w miejscowości w której mieszka uczeń/uczennica lub szerzej na Podkarpaciu czy w skali całego kraju 

3. Obejrzeć / wysłuchać jeden z zaproponowanych (lub znanych uczniowi) filmów / audycji radiowych i opisać swoje wrażenia: np.: Czego ciekawego się dowiedziałeś/aś? Czy i dlaczego film warto polecić innym? 

4. Rozwiązać krzyżówkę (zał. 3a krzyżówka, 3b pytania) dotyczącą państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Parlamentu Europejskiego. 

Klasa VIII (dodatkowe zadanie) 

5. Rozwiązać krzyżówkę (zał. 4a krzyżówka, 4b pytania) dotyczącą Galicji w dobie autonomii. Praca pisemna o objętości do 2 stron (czcionka: Times New Roman - 11, interlinia: 1,5) powinna zawierać: temat, następnie w kolejności: imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela-opiekuna i skróconą nazwę szkoły. Praca powinna zawierać: – wstęp / wprowadzenie, – treść główną / rozwinięcie tematu, – zakończenie / podsumowanie 

Formalności aplikacyjne

Prace uczniów (w formie elektronicznej) wysyłają nauczyciele na adres: justrzycki@pcen.pl Przysłane prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia, nauczyciela - opiekuna oraz adresem, emailem i numerem telefonu szkoły. Prosimy również o przesłanie zgody wizerunkowej. Dla łatwiejszej komunikacji prosimy również o załączenie informacji o e-mailu nauczyciela - opiekuna (nie jest to obowiązkowe). Termin przysyłania prac upływa 26 lutego (poniedziałek) 2024 r.

Dodatkowe informacje

Wszystkie potrzebne informacje wraz z regulaminem, kartą zgłoszeń itp. znajdują się pod podanym linkiem: http://www.europe-direct.rzeszow.pl/konkurs-ue/

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Joanna Sowińska
e-mail: jsowinska@wsiz.edu.pl
tel: 178661102
stopka strony