ADAMED SmartUP


Program edukacyjny i konkurs stypendialny skierowany do uczniów w wieku 14–19 lat, zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Uczestnicy mają szansę na udział w obozie naukowym oraz otrzymanie wsparcia merytorycznego i stypendium naukowego.

Cel

Program ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i poszerzania wiedzy najzdolniejszym młodym osobom. To również baza wiedzy i narzędzia nauki online.

Kto może aplikować

W dniu zgłoszenia osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny mieć ukończone 15 lat i nieukończone 20 lat.

Etapy konkursu

1. Rejestracja 
2. Gra ARG (Alternate Reality Game) – polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek z zakresu nauk ścisłych I przyrodniczych. Rozgrywka jest punktowana.
3. Przesłanie dokumentacji online - uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas Gry ARG zostaną poproszeni o przesłanie online do organizatora odpowiednich dokumentów, m.in. CV, listu motywacyjnego, świadectwa szkolnego oraz referencji wystawionych przez szkołę. W oparciu o ocenę przesłanych dokumentów organizatorzy programu zapraszają wybrane grono uczestników na indywidualne spotkania z członkami Rady Naukowej.
4. Rozmowy kwalicikacyjne - wybrane osoby zostaną zaproszone na indywidualne spotkanie z Radą Naukową
5. Obóz naukowy - osoby, które pomyślnie przejdą przez wszystkie etapy rekrutacji wyjeżdżają w lipcu na dwutygodniowy obóz naukowy, podczas którego prowadzone są zajęcia w czterech grupach tematycznych: medycyna i nauki medyczne, chemia i biochemia, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.

Nagrody

Obóz naukowy
Dwutygodniowy obóz naukowy. Weźmie w nim udział 50 wyłonionych uczestników.
Pomoc merytoryczna
Rada Naukowa Programu wybierze spośród uczestników obozu 10 laureatów nagrody głownej, którym organizator zaproponuje 10 - miesięczną pomoc merytoryczną w postaci konsultacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Stypendium
Laureaci nagrody głównej, którzy wykażą się największą motywacją do działania i pasją do nauki otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, znajdującego się na stronie organizatora.

Więcej informacji.

#SmartUP #Nauka #Konkurs #Stypendium #Adamed

stopka strony