Dom Kultury+


Granty na działania służące wzmocnieniu instytucji kultury w społecznościach lokalnych.

Cel

Celem Programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Kto może aplikować

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

  1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
  2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Zasady

W ramach ramach programu można ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań.

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE skierowane jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE jest kolejnym etapem społecznego i profesjonalnego rozwoju domu kultury, opartym na budowaniu partnerskich relacji w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca pomoże stworzyć kreatywną przestrzeń ułatwiającą wypracowanie i realizację działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Realizacja długofalowych i środowiskowo zakorzenionych celów partnerstwa lokalnego animowanego przez dom kultury wymagać będzie zespołowego uczenia się, planowania i refleksji.

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK w Zadaniu I animator, a w Zadaniu II mentor. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora lub mentora w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać poprzez system SOP.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł dla Zadania I oraz 50 tys zł. dla Zadania II. 

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 2,5 mln zł.

#aktywność #kultura #edukacja #SpołecznośćLokalna

stopka strony