Dom Kultury+


Granty na działania służące wzmocnieniu instytucji kultury w społecznościach lokalnych.

Cel

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin. Poprzez realizację programu ma nastąpić tworzenie warunków sprzyjających refleksji domów kultury z wykorzystaniem systematycznego mikrodiagnozowania społeczności lokalnej. 

Kto może aplikować

Program skierowany jest do ośrodków kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

 1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
 2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Zasady

W ramach ramach programu można ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań.

W ramach Zadania I – Inicjatywy lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. 

Pierwsza część zadania realizowanego w ramach Zadania I obejmuje:

 1. przeprowadzenie, przy aktywnym udziale zespołu beneficjenta, diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe danej społeczności lokalnej i realizację wynikających z diagnozy samodzielnych inicjatyw oddolnych;
 2. opracowanie w oparciu o wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy, i następnie udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
 3. dokonanie, w oparciu o zasady, o których mowa w pkt 2, wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw mieszkańców wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
 4. stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji;
 5. przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.

Druga część zadania realizowanego w ramach Zadania I obejmuje:

 1. realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
 2. dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy;
 3. opracowanie planu kontynuacji działań ze społecznością lokalną po zakończeniu realizacji programu.

W realizacji I i II części Zadania I – Inicjatywy lokalne uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych. Zakres obowiązków animatora jest opisany w § 7 ust. 1 Regulaminu.

W ramach Zadania II – Partnerstwo lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji kompleksowego zadania składającego się z następujących działań realizowanych przez zespół zadaniowy i partnerstwo lokalne:

Zespół zadaniowy:

 1. zorganizowania i obowiązkowego uczestnictwa zespołu zadaniowego i mentora w szkoleniu/warsztacie stacjonarnym (w wymiarze min. 6 godzin) z budowania zespołu, w tym z komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej instytucji;
 2. zawiązania partnerstwa lokalnego, określenia jego celów i kierunków działania;

Partnerstwo lokalne:

 1. rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
 2. realizacji przez trenerów cyklu szkoleń/warsztatów obejmujących następujące zagadnienia:
  1. szkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) poświęcony pracy ze społecznością lokalną (praca z grupami)/rozwijanie lokalnego partnerstwa (zakłada się obowiązkowe uczestnictwo członków partnerstwa, zespołu beneficjenta);
  2. szkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) dotyczący współtworzenia oferty kulturalnej w partnerstwie (zakłada się obowiązkowe uczestnictwo członków partnerstwa, zespołu beneficjenta);
  3. dowolne szkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) wynikające z rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
 3. wypracowania pomysłu na projekt o charakterze procesowym, z uwzględnieniem aktualnych wniosków z diagnozy opracowanej w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne;
 4. przeprowadzenia mikrodiagnozy pomysłu na projekt wraz z opracowaniem krótkiego raportu;
 5. realizacji projektu z uwzględnieniem wniosków z mikrodiagnozy;
 6. ewaluacji procesowej przygotowania i realizacji projektu;
 7. opracowania planu działania partnerstwa lokalnego po zakończeniu realizacji programu;
 8. współpracy ze wskazanym przez NCK mentorem.

W kompleksowej realizacji Zadania II – PARTNERSTWO LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych. Zakres obowiązków mentora jest opisany w Regulaminie.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać poprzez system SOP.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla Zadania I - część I;
 • 30 tys. zł dla Zadania I - część II;
 • 50 tys zł. dla Zadania II. 

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 2,5 mln zł.

#aktywność #kultura #edukacja #SpołecznośćLokalna

stopka strony