Erasmus+ Jean Monnet: szkolenia nauczycieli


Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego oraz inne instytucje i agencje, które oferują kształcenie nauczycieli. Cel działania? Wsparcie nauczycieli w przekazywaniu informacji o UE w szkołach (podstawowych, średnich i zawodowych) oraz zapewnienie im odpowiednich materiałów edukacyjnych. Maksymalna kwota dotacji to aż 300 tys. euro.

Instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje/agencje kształcenia nauczycieli zorganizują w ramach tej akcji działania umożliwiające nauczycielom w szkołach oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy dotyczące UE, wzmacniając w ten sposób ich pozycję poprzez lepsze zrozumienie UE i jej funkcjonowania. 

Instytucje szkolące nauczycieli zwiększą swoją wewnętrzną wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania o sprawach dotyczących UE, a tym samym lepiej przygotują nauczycieli do wprowadzania treści unijnych do swoich działań.

Cele akcji:

  • umożliwienie szkołom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego zwiększania wiedzy o UE wśród kadry dydaktycznej;
  • oferowanie usystematyzowanych propozycji szkoleń na temat zagadnień związanych z UE dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostarczanie treści i metodyk dla nauczycieli nauczających na różnych poziomach, pochodzących z różnych środowisk i o różnych poziomach doświadczenia;
  • prowadzenie specjalnych indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych (modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub internetowych) dla nauczycieli zainteresowanych UE i pragnących włączyć zagadnienia związane z UE do swojej codziennej pracy;
  • wzmocnienie pewności nauczycieli w zakresie wprowadzania UE do swojej codziennej pracy.

Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci:  

  • szkolenia na temat metod nauczania w celu zajęcia się kwestiami związanymi z Unią Europejską;
  • szkolenia dotyczące kwestii związanych z Unią Europejską;
  • doświadczenia w zakresie nauki dotyczące zagadnień związanych Unią Europejską, stanowiące uzupełnienie istniejących zajęć (uczenie się oparte na współpracy między klasami, współnauczanie);
  • seminaria, kursy letnie i intensywne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych zainteresowanych stron.

Kto może złożyć wniosek?
Instytucja szkolnictwa wyższego lub instytucja/agencja kształcenia nauczycieli prowadząca szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytutów kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczego wnioskodawcę.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Instytucje szkolnictwa wyższego muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). 

Czas trwania projektu:
3 lata

Finansowanie:
Maksymalna kwota dofinansowania na projekt wynosi 300 000 EUR.

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Kwota ta zostanie ustalona przez organ przyznający dofinansowanie na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyników oceny, stopy finansowania wynoszącej 80% i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu do składania wniosków.

Budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.).

Budżet może obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#szkoleania #seminaria #kursyletnie #kształcenienauczycieli #nauczyciele #JeanMonnet

stopka strony