Europejski Korpus Solidarności - Korpus Pomocy Humanitarnej


Projekty wolontariatu w zakresie działań związanych z pomocą humanitarną poza UE.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Uczestników obowiązują terminy zgłaszania się właściwe dla konkretnych projektów dostępnych w bazie (nabór prowadzony jest cały czas). 

Cel

Projekty realizowane w ramach tego komponentu mają przyczyniać się do niesienia pomocy osobom i społecznościom spoza Unii Europejskiej, które potrzebują pomocy humanitarnej. Projekty te muszą być realizowane z uwzględnieniem podstawowych zasad pomocy humanitarnej: neutralności, humanitaryzmu, niezależności i bezstronności, oraz z zasadą “nie szkodzić”. 

Projekty przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami.

Zasady

W ramach wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej wspierane są następujące działania:

  • Wolontariat indywidualny: od 2 do 12 miesięcy;
  • Zespoły wolontariuszy: zespół od 5 do 40 uczestników z co najmniej dwóch krajów realizujących wolontariat od 2 tygodni do 2 miesięcy;
  • Działania uzupełniające: dodatkowe działania związane z projektami i mające wnieść dodatkową wartość, wzmocnić wydźwięk ich wyników i zwiększyć ich wpływ na szczeblu lokalnym lub regionalnym.

Projekt powinien obejmować co najmniej jedno działanie wolontariackie z udziałem co najmniej 15 uczestników. 

Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności w obszarze pomocy humanitarnej skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE; państw EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; państw kandydujących do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; krajów partnerskich.
2. Uczestników – młodych wolontariuszy w wieku 18–35 lat, zarejestrowanych w bazie EKS.

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników, wolontariat w ramach tego elementu może odbywać się wyłącznie w krajach: 

  • w których odbywają się działania i operacje pomocy humanitarnej,
  • w których nie toczą się międzynarodowe ani wewnętrzne konflikty zbrojne.

Czas trwania projektu:
12, 24 lub 36 miesięcy (istnieje możliwość ich przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:

  • organizacja wspierająca – obejmuje wspieranie, przygotowanie lub szkolenie uczestników przed wyjazdem, mediację między nimi i organizacjami przyjmującymi lub zapewnianie uczestnikom wsparcia po powrocie po zrealizowaniu działania. Rola organizacji wspierającej uprawnia również organizację do składania wniosków dotyczących projektów i zarządzania konsorcjum,
  • organizacja goszcząca – obejmuje pełen zakres działań powiązanych z przyjmowaniem uczestnika Korpusu Solidarności, w tym przygotowanie programu zajęć danej osoby młodej i zapewnienie uczestnikowi wskazówek i wsparcia na wszystkich etapach projektu w stosownych przypadkach.

Wymagania dla organizacji

Organizacje goszczące i wspierające muszą posiadać Znak Jakości

Wnioski o przyznanie Znaku jakości składa się do Agencji Wykonawczej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Wnioski o dofinansowanie projektu składa konsorcjum. Konsorcjum musi składać się co najmniej z trzech uprawnionych organizacji uczestniczących
posiadających ważny znak jakości wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej od co najmniej dwóch organizacji wspierających. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem elektronicznego systemu
składania wniosków - Funding & Tenders Portal Electronic Submission System.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dotacji UE na projekt: 650 000 EUR

Trzy kategorie kosztów kwalifikowalnych:

  • Wsparcie na rzecz uczestników: wkład w koszty podróży i koszty nadzwyczajne, takie jak koszty wiz i szczepień, ubezpieczenie osobowe w zakresie działań krajowych, wysokie koszty podróży oraz wkład w dodatkowe wydatki osobiste uczestników (kieszonkowe). 35 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie organizacyjne: Wkład w koszty zarządzania (np. planowanie, kwestie finansowe, koordynacja i komunikacja między partnerami, koszty administracyjne) oraz w koszty bezpośrednio związane z realizacją działań wolontariackich (np. przygotowanie, monitorowanie i wspieranie wolontariuszy, walidacja efektów uczenia się), a także koszty związane z utrzymaniem wolontariuszy (np. koszty wyżywienia, zakwaterowania i koszty transportu lokalnego). 63 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie w zakresie włączenia społecznego: wkład w koszty poniesione przez organizacje w celu wsparcia uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni, takie jak inwestycje w aktywa rzeczowe oraz koszty wzmocnionej opieki mentorskiej i wizyt przygotowawczych. 25 EUR na dzień na uczestnika.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje uwzględniono w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności

#eks #wolontariat #wolontariathumanitaryny #pomoc

stopka strony