Europejski Korpus Solidarności - Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych


Projekty międzynarodowego wolontariatu grupowego, realizowane przez młodzież z co najmniej dwóch krajów, odpowiadające na wspólne europejskie wyzwania w obszarach polityki definiowanych corocznie na poziomie UE. 

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Uczestników obowiązują terminy zgłaszania się właściwe dla konkretnych projektów dostępnych w bazie (nabór prowadzony jest cały czas). 

Cel

Zespoły wolontariuszy to działania solidarnościowe, które umożliwiają grupom wspólne odbycie wolontariatu przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Zespół powinien mieć skład międzynarodowy (obejmujący uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów). Osoby młode, które chcą uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności, muszą zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności

Priorytetami działań określonymi przez KE w roku 2024 są:

  • pomoc doraźna dla osób uciekających przed konfliktami zbrojnymi oraz dla innych ofiar katastrof naturalnych lub katastrof spowodowanych przez człowieka,
  • wspieranie pozytywnych doświadczeń i efektów uczenia się osób młodych o mniejszych szansach.

W celu wsparcia włączenia osób młodych o mniejszych szansach udostępniono dodatkowe środki wsparcia i finansowanie, dzięki którym organizacje uczestniczące będą mogły lepiej dostosować się do potrzeb takich osób i lepiej te potrzeby zaspokajać. 

Kto może aplikować

Każda organizacja prawnie ustanowiona w kraju objętym programem lub kraju partnerskim, która posiada ważny znak jakości w zakresie wolontariatu. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt. 

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy uprawnione organizacje z co najmniej dwóch różnych krajów objętych programem.

Zasady

  • Uczestnicy: grupa minimum 5 uczestników w wieku 18- 30 lat. Co najmniej ¼ zespołu powinna pochodzić z krajów uprawnionych
    innych niż kraj, w którym odbywa się działanie.
  • Czas trwania działania: od 2 tygodni do 59 dni,
  • Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Działania muszą być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących. Działania muszą odbywać się w kraju objętym programem lub kraju partnerskim.

Możliwe jest zorganizowanie działań uzupełniających oraz wizyt przygotowawczych w ramach projektu.

Zasady określa Przewodnik po programie 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem elektronicznego systemu
składania wniosków - Funding & Tenders Portal Electronic Submission System.

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dotacji UE na projekt: 400 000 EUR

Trzy kategorie kosztów kwalifikowalnych:

  • Wsparcie na rzecz uczestników: wkład w koszty podróży i koszty nadzwyczajne, takie jak koszty wiz i szczepień, ubezpieczenie osobowe w zakresie działań krajowych, wysokie koszty podróży oraz wkład w dodatkowe wydatki osobiste uczestników (kieszonkowe). 26 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie organizacyjne: wkład w koszty zarządzania, administracyjne, bezpośrednio związane z realizacją działań wolontariackich (np. przygotowanie, monitorowanie i wspieranie uczestników, walidacja efektów uczenia się), a także koszty związane z utrzymaniem uczestników (np. koszty wyżywienia, zakwaterowania i koszty transportu lokalnego). Wkład w koszty działań uzupełniających. Wkład w inne koszty, takie jak koszty zabezpieczenia finansowego i koszty sprawozdania z audytu. 43 EUR na dzień na uczestnika.
  • Wsparcie w zakresie włączenia społecznego: wkład w koszty poniesione przez organizacje w celu wsparcia uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni, takie jak inwestycje w aktywa rzeczowe oraz koszty wzmocnionej opieki mentorskiej i wizyt przygotowawczych. 25 EUR na dzień na uczestnika.

#eks #wolontariat #wolontariatgrupowy #obszarypriorytetowe #europejskikorpussolidarnosci #projekty #współpraca

stopka strony