Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności osób uczących się


Mobilności dorosłych osób uczących się  uczestniczących w programach, zajęciach i działaniach edukacyjnych o charakterze niezawodowym w organizacji wysyłającej realizującej projekt w programie Erasmus+.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Najbliższy termin zgłoszeń dotyczy tylko projektów akredytowanych.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla dorosłych osób uczących się jest stworzenie możliwości do rozwoju osobistego, wzmocnienia umiejętności podstawowych, zwiększenia swojej niezależności, samodzielności i pewności siebie oraz do poprawy jakości życia i włączenia społecznego.

Rodzaje projektów:
Projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo. Czas trwania projektów – od 6 do 18 miesięcy.
Projekty akredytowane: tylko dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+. Czas trwania projektów – od 15 do 24 miesięcy. 

Działania:

 • Grupowa mobilność dorosłych słuchaczy (trwająca od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch słuchaczy w grupie, osoby prowadzące szkolenia z organizacji wysyłającej muszą towarzyszyć osobom uczącym się przez cały czas trwania działania),
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (wyjazdy trwające od 10 do 29 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania),
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (trwająca od 30 do 365 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej.

Zgodnie z celami akcji, te programy, zajęcia i działania o charakterze niezawodowym powinny dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych, w tym umiejętności podstawowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, włączenia społecznego oraz aktywności obywatelskiej, a także zwiększających szanse na samodzielność i zatrudnienie (jeśli dotyczą osób w wieku produkcyjnym), w tym rozwoju umiejętności cyfrowych wymaganych do skutecznego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii niezbędnych we współczesnym świecie. Programy, zajęcia i działania edukacyjne, w których uczestniczą dorosłe osoby uprawnione do wyjazdu edukacyjnego w Akcji 1 mogą mieć charakter uczenia się pozaformalnego, nieformalnego lub formalnego i nie mogą dotyczyć zawodowej edukacji osób dorosłych, która jest objęta innym sektorem programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczestnicy:
Wszystkie osoby uczestniczące w programach, zajęciach i działaniach edukacyjnych (np.  usługi poradnictwa i doradztwa lub podobnego wsparcia) realizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją dorosłych (tj. biblioteki, ośrodki uczenia się przez całe życie, świetlice środowiskowe, itp.). Przy wyborze uczestników projektów należy zawsze dążyć do inkluzywności i zrównoważoności, jeśli chodzi o profil uczestników, oraz do znaczącego zaangażowania osób o mniejszych szansach, zgodnie z celami działania.

Rekrutacja uczestników:
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Kto może złożyć wniosek:

 • organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych,
 • lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:

 • organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
 • organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Wnioskodawcami mogą być publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
 • uniwersytety ludowe i otwarte,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • urzędy pracy,
 • organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

UWAGA: osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Kwalifikujące się miejsca:
Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.
Grupowa mobilność uczniów musi odbywać się w szkole przyjmującej. Działania te mogą wyjątkowo odbywać się innym miejscu w kraju szkoły przyjmującej, jeśli jest to uzasadnione w kontekście treści i jakości danego działania. Ponadto grupowa mobilność uczniów może odbywać się w siedzibie instytucji Unii Europejskiej, jeśli działanie organizowane jest w instytucji Unii lub we współpracy z nią

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Dofinansowanie:

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie włączenia związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (ryczałt dla organizacji i 100% uprawnionych kosztów dla uczestników),
 • koszty wsparcia językowego,
 • koszty wizyty przygotowawczej (ryczałt),
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego)

UWAGA: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje i instytucje. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku:
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

##edukacja #niezawodowa #dorośli #mobilność #KompetencjeKluczowe

stopka strony