Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności osób uczących się


Mobilności dorosłych osób uczących się  uczestniczących w programach, zajęciach i działaniach edukacyjnych o charakterze niezawodowym w organizacji wysyłającej realizującej projekt w programie Erasmus+.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla dorosłych osób uczących się jest stworzenie możliwości do rozwoju osobistego, wzmocnienia umiejętności podstawowych, zwiększenia swojej niezależności, samodzielności i pewności siebie oraz do poprawy jakości życia i włączenia społecznego.

Działania:

 • Grupowa mobilność dorosłych słuchaczy (trwająca od 2 do 30 dni, co najmniej dwóch słuchaczy w grupie, osoby prowadzące szkolenia z organizacji wysyłającej muszą towarzyszyć osobom uczącym się przez cały czas trwania działania),
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (wyjazdy trwające od 10 do 29 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania),
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna dorosłych słuchaczy (trwająca od 30 do 365 dni, dla każdego uczestnika trzeba opracować indywidualny program nauczania).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej.

Czas trwania projektu: od 6 do 18 miesięcy.

Zgodnie z celami akcji, te programy, zajęcia i działania o charakterze niezawodowym powinny dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych, w tym umiejętności podstawowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, włączenia społecznego oraz aktywności obywatelskiej, a także zwiększających szanse na samodzielność i zatrudnienie (jeśli dotyczą osób w wieku produkcyjnym), w tym rozwoju umiejętności cyfrowych wymaganych do skutecznego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii niezbędnych we współczesnym świecie. Programy, zajęcia i działania edukacyjne, w których uczestniczą dorosłe osoby uprawnione do wyjazdu edukacyjnego w Akcji 1 mogą mieć charakter uczenia się pozaformalnego, nieformalnego lub formalnego i nie mogą dotyczyć zawodowej edukacji osób dorosłych, która jest objęta innym sektorem programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczestnicy
Uprawnionymi uczestnikami są osoby uczące się uczestniczące w programie kształcenia dorosłych w organizacji wysyłającej. Przy wyborze uczestników projektów należy zawsze dążyć do inkluzywności i zrównoważoności, jeśli chodzi o profil uczestników, oraz do znaczącego zaangażowania osób o mniejszych szansach, zgodnie z celami działania.

Rekrutacja uczestników
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Kto może złożyć wniosek

 • organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych,
 • lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:

 • organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
 • organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Wnioskodawcami mogą być publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • fundacje, stowarzyszenia,
 • instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
 • organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

UWAGA: osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Kwalifikujące się miejsca:
Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.
Grupowa mobilność uczniów musi odbywać się w szkole przyjmującej. Działania te mogą wyjątkowo odbywać się innym miejscu w kraju szkoły przyjmującej, jeśli jest to uzasadnione w kontekście treści i jakości danego działania. Ponadto grupowa mobilność uczniów może odbywać się w siedzibie instytucji Unii Europejskiej, jeśli działanie organizowane jest w instytucji Unii lub we współpracy z nią

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Dofinansowanie

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie włączenia związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (ryczałt dla organizacji i 100% uprawnionych kosztów dla uczestników),
 • koszty wsparcia językowego,
 • koszty wizyty przygotowawczej (ryczałt),
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego)

UWAGA: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje i instytucje. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

##edukacja #niezawodowa #dorośli #mobilność #KompetencjeKluczowe

stopka strony