Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE)


Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską.

Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i absolwentów za granicę na część studiów i praktyki, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) jest dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+, w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw dla współpracy– kluczowych akcji programu edukacyjnego Unii Europejskiej.

Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy.

Zobowiązania uczelni posiadających Kartę Erasmusa to m.in.:

  • zagwarantowanie, że efekty uczenia się w okresie nauki za granicą będą automatycznie i w  pełni uznawane na uczelni macierzystej studenta,
  • wdrażanie cyfrowego zarządzania mobilnością zgodnie ze standardami inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej,
  • wybór uczestników i przyznanie dofinansowania w sprawiedliwy, spójny i udokumentowany sposób, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji z agencją narodową,
  • sprawiedliwe i przejrzyste procedury na wszystkich etapach mobilności.

Kto może wnioskować o nadanie Karty
Wniosek do Komisji Europejskiej o nadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher EducationECHEna lata 2021–2027 mogą składać szkoły wyższe i instytucje prowadzące studia I i/lub II i/lub szkoły doktorskie:

  • uczelnie publiczne,
  • uczelnie niepubliczne wpisane do rejestru prowadzonego przez MNiSW,
  • instytuty PAN posiadające osobowość prawną oraz prowadzące studia doktoranckie.

Uczelnia powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus+. Więcej szczegółów związanych z wymogami, które muszą spełniać uczelnie chcące ubiegać się o Kartę ECHE dostępna jest w m.in. w  Przewodniku po programie oraz dokumentach publikowanych na stronach KE.

Uczelnia zainteresowana udziałem w Erasmusie+ samodzielnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu wśród europejskich uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. W przypadku uczelni z krajów Programu współpraca  jest możliwa tylko pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę ECHE. Przy organizacji praktyk dla studentów i wymiany pracowników – wyjazdów szkoleniowych, uczelnie mogą współpracować także z innymi instytucjami.

Jak złożyć wniosek o Kartę
Wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedury wnioskowania, formularze aplikacyjne oraz lista uczelni posiadających Kartę znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej.

Wnioski składa się poprzez Funding & tender opportunities.


Więcej informacji na polskiej stronie programu: www.erasmusplus.org.pl.

#fundusze #studenci #kształcenie #KartaECHE

stopka strony