Granty -

Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego


Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego jest dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+, w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw strategicznych – kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Erasmus+ jest kontynuacją programu „Uczenie się przez całe życie”. Wspiera międzynarodową współpracę szkół uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i absolwentów za granicę na część studiów i praktyki, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Kto może wnioskować o nadanie Karty
Wniosek do Komisji Europejskiej o nadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 20152020 mogą składać szkoły wyższe i instytucje prowadzące studia I i/lub II i/lub III stopnia:
- uczelnie publiczne,
- uczelnie niepubliczne wpisane do rejestru prowadzonego przez MNiSW,
- instytuty PAN posiadające osobowość prawną oraz prowadzące studia doktoranckie.

Uczelnia powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus+. Fundusze z budżetu programu Erasmus+ mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu dofinansowania, a nie pełnego finansowania współpracy z europejskimi uczelniami partnerskimi.

Udział uczelni w programie Erasmus+ wymaga:
- wyznaczenia Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+;
- stałej współpracy Koordynatora Uczelnianego z władzami uczelni, z poszczególnymi wydziałami/jednostkami dydaktycznymi, służbami finansowymi/kwesturą, organizacjami studenckimi;
- przygotowania służb finansowych uczelni do prowadzenia rachunku bankowego i rozliczeń w EUR;
- zapewnienia miejsca na gromadzenie niezbędnej dokumentacji;
- stałego dostępu do Internetu;
- sprawnie działającej poczty elektronicznej;
- zapewnienia sprzętu umożliwiającego korzystanie z narzędzi informatycznych, m.in. z formularzy dostępnych on-line;

Uczelnia powinna być przygotowana do aktywnego prowadzenia wymiany studentów i pracowników.

Opis oferty dydaktycznej na dany rok akademicki powinien być dostępny (w j. polskim i angielskim) w postaci Katalogu Przedmiotów ECTS.

Uczelnia zainteresowana udziałem w Erasmusie+ samodzielnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu wśród europejskich uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Współpraca  jest możliwa tylko pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę. Przy organizacji praktyk dla studentów i wymiany pracowników, uczelnie mogą współpracować także z innymi instytucjami.

Jak złożyć wniosek o Kartę
Wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego składa się do Agencji Wykonawczej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedury wnioskowania, formularze aplikacyjne oraz lista uczelni posiadających Kartę znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Więcej informacji na polskiej stronie programu: www.erasmusplus.org.pl.

#fundusze #studenci #kształcenie