Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

W sektorach: edukacja szkolna, zawodowa i osób dorosłych oraz sektorze Młodzież


Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i młodzieży.

Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Cele Akcji 2 programu Erasmus+

 • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji,
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych,
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • umożliwienie transformacji i zmian.

Kto może złożyć wniosek

Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju programu lub kraju partnerskim. Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

Niezależnie od dziedziny partnerstwa są otwarte dla organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Działania w ramach partnerstw

Można organizować działania w zakresie kształcenia, nauczania i uczenia się dla kadry, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży.
Działania mogą przybrać dowolną formę odpowiednią dla projektu i mogą obejmować więcej niż jeden rodzaj uczestników. Format, cel oraz rodzaj i liczba uczestników działań muszą być opisane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu.

Uczestnicy działań

 • nauczyciele, profesorowie, osoby prowadzące szkolenia i inni pracownicy organizacji uczestniczących,
 • osoby pracujące z młodzieżą,
 • zaproszeni nauczyciele i eksperci z organizacji nieuczestniczących,
 • praktykanci,
 • osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, studenci uczelni wyższych, dorośli słuchacze oraz
  uczniowie z organizacji uczestniczących,
 • młodzież z krajów organizacji uczestniczących.

Liczba i profil organizacji w partnerstwie

Co najmniej 3 organizacje z trzech krajów programu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (max. 10 organizacji).

Miejsce działań

Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo stowarzyszonych.

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą odbywać się podczas transnarodowych wydarzeń/konferencji.

Czas trwania projektu

Od 12 do 36 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Od 100.000 EUR do 400.000 EUR. 

Model finansowania składa się z zestawu pozycji kosztów, spośród których wnioskodawcy dokonują wyboru według odpowiadających im działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć.

Obowiązują stawki ryczałtowe na poszczególne kategorie budżetowe:

 • zarządzanie projektem i jego wdrażania (500 EUR/miesiąc - org. koordynująca, 250 EUR/miesiąc- org. uczestnicząca),
 • międzynarodowe spotkania projektowe (575 lub 760 EUR/uczestnik w zależności od odległości),
 • wsparcie procesu włączenia (100 EUR/uczestnik),
 • koszty podróży. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty nadzwyczajne,
 • wydarzenia upowszechniające,
 • wsparcie językowe.

Gdzie należy złożyć wniosek

Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kraje uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu.

Priorytety horyzontalne

 • Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • Transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych,
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Priorytety sektorowe - szkolnictwo wyższe

 • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego
 • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia
 • Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM (naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce)
 • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu
 • Wspieranie zdolności cyfrowych sektora szkolnictwa wyższego

Priorytety sektorowe - edukacja szkolna

 • Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych
 • Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów nauczycielskich
 • Rozwój kompetencji kluczowych
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków
 • Promowanie zainteresowania i doskonałości w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
 • Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
 • Uznawanie wyników kształcenia uczestników transgranicznej mobilności edukacyjnej

Priorytety sektorowe - kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

 • Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 • Zwiększenie elastyczności pod względem możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Zwiększanie atrakcyjności VET
 • Poprawa w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
 • Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz umiędzynarodowienia dla organizatorów kształcenia i szkolenia
  zawodowego

Priorytety sektorowe - kształcenie dorosłych

 • Poprawa dostępu do możliwości wysokiej jakości uczenia się dla dorosłych
 • Tworzenie ścieżek poprawy umiejętności, poprawa dostępu i zwiększenie liczby osób korzystających
  z kształcenia dorosłych
 • Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników dydaktycznych sektora kształcenia dorosłych
 • Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania jakości w sektorze kształcenia dorosłych
 • Rozwijanie przyszłościowych ośrodków kształcenia
 • Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń

Priorytety sektorowe - w dziedzinie młodzieży

 • Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym
  przedsiębiorczości społecznej
 • Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali uznawania pracy z młodzieżą
 • Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób młodych
 • Wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#fundusze #edukacja #edukacjadorosłych #kształcenie #współpraca #erasmus+ #UE

stopka strony