Partnerstwa współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

W sektorach: młodzieży, sportu, edukacji szkolnej, zawodowej i osób dorosłych


Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach, młodzieży i sporcie.

UWAGA: najbliższy termin naboru wniosków KA-220 dotyczy tylko sektora Erasmus+ Młodzież.

Partnerstwa współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Cele Akcji 2 programu Erasmus+

 • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty,
 • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych,
 • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu,
 • umożliwienie transformacji i zmian.

Kto może złożyć wniosek
Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju UE lub kraju stowarzyszonym z Programem (kraje Programu). Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu (wnioskodawcy) albo jako organizacje partnerskie. W tym drugim przypadku lista krajów jest dłuższa.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) i z Federacji Rosyjskiej (region 4) nie kwalifikują się do
udziału w tej akcji.

Niezależnie od dziedziny partnerstwa są otwarte dla organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Działania w ramach partnerstw
Można organizować działania w zakresie rozwoju sportu i zdrowego stylu życia, kształcenia, nauczania i uczenia się dla kadry, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży.
Działania mogą przybrać dowolną formę odpowiednią dla projektu i mogą obejmować więcej niż jeden rodzaj uczestników. Format, cel oraz rodzaj i liczba uczestników działań muszą być opisane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu.

Uczestnicy działań

 • nauczyciele, profesorowie, kadra, osoby prowadzące szkolenia i inni pracownicy organizacji uczestniczących,
 • osoby pracujące z młodzieżą,
 • zaproszeni nauczyciele i eksperci z organizacji nieuczestniczących,
 • praktykanci,
 • osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, studenci uczelni wyższych, dorośli słuchacze oraz uczniowie z organizacji uczestniczących,
 • młodzież z krajów organizacji uczestniczących.

Liczba i profil organizacji w partnerstwie
Co najmniej 3 organizacje z 3 różnych krajów. Wnioskodawcami mogą być organizacje z krajów UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Pełnoprawnymi partnerami mogą być również organizacje z dowolnego kraju na świecie niestowarzyszonego z Programem, chociaż ich udział nie jest obowiązkowy i nie mogą występować w roli wnioskodawców/koordynatorów. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (nie ma limitu organizacji).

Miejsce działań
Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie, w charakterze partnerów pełnoprawnych albo stowarzyszonych.

W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą odbywać się podczas transnarodowych wydarzeń/konferencji.

Czas trwania projektu
Od 12 do 36 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet
Granty przyznawane są ryczałtowo w trzech kwotach: 120 tys., 250 tys. lub 400 tys. euro.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • zarządzanie projektem i jego wdrażanie (maksymalnie 20% budżetu);
 • pozostałe pakiety prac, np.:
  • międzynarodowe spotkania projektowe (podróże, wyżywienie, zakwaterowanie);
  • działania upowszechniające;
  • wsparcie osób z mniejszymi szansami;
  • koszty przygotowania rezultatów.

Wnioskodawcy nie muszą trzymać się stawek zaproponowanych przez Komisję Europejską. Sami wymyślają działania i ustalają ich budżet. To pozwala na urealnienie kosztów i wprowadzenie do projektów elementów, które trudno dopasować do narzuconych kategorii finansowych (działania lokalne, testowanie produktów). Jednocześnie wnioskodawcy są zobligowani do opisania każdego pakietu prac poprzez wskazanie szczegółowych celów, grup docelowych, wskaźników ilościowych i jakościowych, etc. 

Gdzie należy złożyć wniosek
Wniosek w dziedzinie sportu należy złożyć do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). W przypadku pozostałych sektorów wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

We wszystkich przypadkach w danym terminie składania wniosków to samo konsorcjum
partnerów może złożyć tylko jeden wniosek i tylko do jednej agencji.

Kraje uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • państwa trzecie stowarzyszone z programem: kraje EOG (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) oraz kraje kandydujące do UE (Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej)
 • państwa trzecie niestowarzyszone z Programem (tzw. kraje partnerskie, których udział zależy od szczegółowych warunków dla konkretnego typu projektów).

Do krajów Programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Priorytety horyzontalne

 • Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu,
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • Transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych,
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo.

Priorytety sektorowe - szkolnictwo wyższe

 • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego,
 • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia,
 • Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM, (naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce),
 • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności,
 • Wspieranie zdolności cyfrowych i ekologicznych sektora szkolnictwa wyższego,
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu,
 • Wspieranie wśród studentów innowacji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
 • Wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego we współpracy z ich odpowiednikami z Ukrainy w ramach reagowania na wojnę w Ukrainie.

Priorytety sektorowe - edukacja szkolna

 • Przeciwdziałanie nierównościom w nauce, wczesnemu kończeniu nauki i niskiemu poziomowi biegłości w zakresie umiejętności podstawowych,
 • Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów nauczycielskich,
 • Rozwój kompetencji kluczowych,
 • Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków,
 • Promowanie zainteresowania i doskonałości w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) i podejścia opartego na STEAM,
 • Rozwijanie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem,
 • Uznawanie wyników kształcenia uczestników transgranicznej mobilności edukacyjnej,
 • Wspieranie innowatorów w szkole,
 • Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie.

Priorytety sektorowe - kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)

 • Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • Zwiększenie elastyczności pod względem możliwości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • Przyczynianie się do innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • Zwiększanie atrakcyjności VET,
 • Poprawa w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym,
 • Tworzenie i wdrażanie strategii na rzecz umiędzynarodowienia dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie.

Priorytety sektorowe - edukacja dorosłych 

 • Zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych oraz poprawa jego inkluzywności i dostępności,
 • Poprawa dostępu do wysokiej jakości, elastycznej i uznawanej edukacji dla dorosłych,
 • Propagowanie lokalnych ośrodków kształcenia i innowacyjnych przestrzeni do nauki,
 • Tworzenie ścieżek podnoszenia i zmiany kwalifikacji,
 • Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników zajmujących się edukacją dorosłych,
 • Tworzenie i promowanie możliwości kształcenia wśród wszystkich obywateli i pokoleń,
 • Rozszerzenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia dorosłych,
 • Wspieranie reagowania europejskich systemów kształcenia i szkolenia na wojnę w Ukrainie.

Priorytety sektorowe - w dziedzinie młodzieży

 • Promowanie aktywności obywatelskiej, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym przedsiębiorczości społecznej,
 • Podnoszenie jakości, innowacyjności i skali uznawania pracy z młodzieżą,
 • Wzmacnianie zdolności do zatrudnienia osób młodych,
 • Wzmacnianie powiązań między polityką, badaniami i praktyką,
 • Wspieranie reagowania na wojnę w Ukrainie w dziedzinie młodzieży.

Priorytety sektorowe - w dziedzinie sportu

 • Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • Promowanie uczciwości i wartości w sporcie,
 • Promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport,
 • Promowanie równości i wartości europejskich w sporcie i poprzez sport.

Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.

Aplikacje w dziedzinie sportu wypełnia się w języku angielskim i składa bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli, wybierając odpowiednie działanie z listy na portalu Funding & tender opportunities, który jest jednocześnie narzędziem składania wniosków.

W przypadku pozostałych sektorów wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. Należy zarejestrować się w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#fundusze #edukacja #współpraca #innowacje #erasmusplus #UE #edukacjadorosłych #edukacjaszkolna #kształcenie #młodzież #sport

stopka strony