Erasmus+ Sport, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Mobilności kadry sportowej z instytucji i organizacji działających w różnych obszarach sportu powszechnego i lokalnego oraz w obszarach promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Głównym celem programu jest rozwój organizacji i instytucji: udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich. Mobilności kadry powinny być ukierunkowane na podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie nowych doświadczeń, co przełoży się na rozwój zawodowy trenerów i innego personelu, w tym wolontariuszy, w obszarze sportu powszechnego. Kadra sportowa spoza obszaru sportu powszechnego, np. realizująca zadania w zakresie kariery dwutorowej, może również uczestniczyć w mobilnościach – pod warunkiem wykazania korzyści z udziału w programie dla sportu powszechnego.

Program mobilności powinien uwzględniać działania na rzecz włączania i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego, edukacji cyfrowej i aktywnego uczestnictwa, które stanowią priorytety programu Erasmus+ (aspekty horyzontalne programu).

Działania realizowane w ramach programu

 • Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
 • Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej. 

Pierwsza kategoria mobilności umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczeń wynikających z obserwacji pracy organizacji goszczącej oraz praktyki trenerskiej i systemów szkoleniowych. Druga kategoria mobilności wiąże się ze zdobywaniem wiedzy poprzez praktykę trenerską lub szkoleniową prowadzoną przez kadrę sportową w organizacji goszczącej za granicą oraz wymianę doświadczeń z osobami na równorzędnych stanowiskach pracującymi w organizacji goszczącej. Dodatkowym działaniem związanym z mobilnością są wizyty przygotowawcze, które mogą być realizowane w kraju organizacji goszczącej, przed rozpoczęciem docelowych aktywności. Wizyty przygotowawcze mogą być realizowane przez kadrę zaangażowaną w organizację projektu, ale nie biorącą udziału w mobilnościach i/lub przez uczestników mobilności.

Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy.

Uczestnicy
Trenerzy i inny personel sportowy oraz wolontariusze (niebędący trenerami), mieszkający w kraju organizacji wysyłającej. Pracę w lub na rzecz organizacji wysyłającej należy móc udokumentować (umowa o pracę, umowa o wolontariacie, opis zadań i in.).

Maksymalna liczba uczestników wszystkich działań w ramach projektu wynosi 10 osób. 

Kto może złożyć wniosek
O dofinansowanie na realizację projektów mobilności kadry sportowej mogą ubiegać się publiczne i prywatne organizacje i instytucje działające w obszarze i na rzecz sportu powszechnego. Projekty nie mogą być nastawione na generowanie zysku.

Dofinansowanie

 • wsparcie organizacyjne,
 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie procesu włączenia osób o mniejszych szansach,
 • wizyta przygotowawcza,
 • wsparcie językowe,
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego)

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

UWAGA: w ramach programu wnioski składać mogą tylko upoważnione instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. 

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

stopka strony