Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Wyjazdy pracowników uczelni: nauczanie i szkolenia


Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej.

.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach unijnego programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe – Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Mobilności edukacyjnej jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie. Program wspiera  również  przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni.

Uczestnicy
Ze stypendium skorzystać mogą pracownicy uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja pracowników
O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy pracowników i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Długość pobytu
Od 2 dni do 2 miesięcy.

Dofinansowanie
Wysokość  stypendiów  zależy od kraju docelowego i  długości pobytu. Kwoty stypendiów wahają się 140–180 euro za dzień (2019) dla wyjazdów trwających do 14 dni. Przy dłuższych wyjazdach  przysługuje 70% tych  stawek. Dofinansowanie obejmuje również koszty podróży – w zależności od dystansu obliczanego  poprzez specjalny kalkulator online: od 20 do 1500 euro. Na dodatkowe środki mogą liczyć osoby niepełnosprawne (do 100% uprawnionych kosztów rzeczywistych). Uwaga: granty lub stypendia uzyskane z innych źródeł nie wpływają na wysokość stypendium erasmusowego.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

• Kraje partnerskie (w ograniczonym zakresie)

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania wniosków przez uczelnie: przedłużony do 12 lutego 2019 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego. .

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Więcej informacji

#badania #stypendia #studenci #studia #nauczyciele