Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Mobilność kadry i pracowników


Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni przez pracowników instytucji szkolnictwa wyższego lub pracowników przedsiębiorstw.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla uczelni.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Działanie w zakresie mobilności kadry uczelni musi być związane z rozwojem zawodowym pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi. 

Państwa uczestniczące w programie
Mobilność kadry można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego. 

  • 27 krajów członkowskich UE,
  • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
  • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
  • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Pracownicy mogą realizować dowolne z poniższych działań: 

  • okres nauczania za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego – wyjazd może być realizowany w ramach dowolnej dyscypliny akademickiej (od 2 do 60 dni, minimum 8 godzin wykładów tygodniowo).
  • okres szkolenia za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub innym odpowiednim miejscu pracy  – wyjazd umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy (od 2 do 60 dni a w przypadku zaproszonych ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw - co najmniej 1 dzień).
  • mieszane kursy intensywne, czyli krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online (3 uczelnie z 3 krajów, od 5 do 30 dni na mobilność fizyczną).

W okresie mobilności pracowników za granicą można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia (w przypadku połączenia nauczania ze szkoleniem minimum 4 godzin zajęć na tydzień pobytu). Każdy okres nauczania lub szkolenia za granicą można zrealizować w formie mobilności mieszanej.

Uprawnione organizacje
W zależności od rodzaju działania organizacją przyjmującą lub wysyłającą mogą być:

  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadającą ECHE,
  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca porozumienie międzyinstytucjonalne z partnerami,
  • każda organizacja publiczna lub prywatna (nieposiadająca ECHE), prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji oraz na rzecz młodzieży.

Uczestnicy
Nauczanie za granicą może realizować każdy rodzaj kadry szkolnictwa wyższego lub zaproszona kadra spoza instytucji szkolnictwa wyższego. 
Okres szkolenia za granicą przeznaczony jest tylko dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Rekrutacja pracowników/ekspertów
O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na uczelni. Aby móc wyjechać należy być zatrudnionym na uczelni w oparciu o umowę o pracę lub jakąkolwiek inną umowę cywilno-prawną. W ramach wyjazdów pracowników istnieje możliwość zaproszenia do uczelni eksperta z zagranicznego przedsiębiorstwa. 

Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy kadry, samodzielnie prowadzą rekrutację, ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Długość pobytu
Od 2 dni (5 dni w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich) do 60 dni fizycznej mobilności, z wyłączeniem czasu podróży. W przypadku zaproszonych pracowników przedsiębiorstw minimalny czas trwania mobilności fizycznej wynosi 1 dzień.

Dofinansowanie
Dzienne stawki określone zostaną przez Agencję Narodową w porozumieniu z władzami krajowymi. Tuż po ich opublikowaniu zostają podane do wiadomości. Pracownik może otrzymać również ryczałt na koszty – w zależności od dystansu obliczanego. Dofinansowanie obliczane jest za pomocą kalkulatora odległości KE https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 

Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Pracownicy uczelni wyjeżdżają na szkolenia w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ 

Więcej informacji

#badania #stypendia #studenci #studia #nauczyciele

stopka strony