Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy pracowników uczelni


Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej przez pracowników naukowych uczelni.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Mobilności edukacyjnej jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie. Program wspiera  również  przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni.

Uczestnicy
Ze stypendium skorzystać mogą pracownicy uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja pracowników
O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy pracowników i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Długość pobytu
Od 2 dni do 2 miesięcy.

Dofinansowanie
Wysokość  stypendiów  zależy od kraju docelowego i  długości pobytu. Przy dłuższych wyjazdach  przysługuje 70% tych  stawek. Dofinansowanie obejmuje również koszty podróży – w zależności od dystansu obliczanego  poprzez specjalny kalkulator online. Na dodatkowe środki mogą liczyć osoby niepełnosprawne (do 100% uprawnionych kosztów rzeczywistych). Uwaga: granty lub stypendia uzyskane z innych źródeł nie wpływają na wysokość stypendium erasmusowego.

Państwa uczestniczące w programie
• 27 krajów członkowskich UE,
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
• Serbia, Wielka Brytania,

• kraje partnerskie (w ograniczonycm zakresie).

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#badania #stypendia #studenci #studia #nauczyciele