Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy pracowników uczelni


Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej przez pracowników naukowych uczelni.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Działanie w zakresie mobilności kadry uczelni musi być związane z rozwojem zawodowym pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi. 

Państwa uczestniczące w programie

Mobilność kadry można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego. 

  • 27 krajów członkowskich UE,
  • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
  • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
  • Kraje partnerskie.

Pracownicy mogą realizować dowolne z poniższych działań: 

  • Wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć ze studentami uczelni partnerskiej – wyjazd może być realizowany w ramach dowolnej dyscypliny akademickiej,
  • Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – wyjazd umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy.

Uczestnicy

Ze stypendium skorzystać mogą pracownicy (dydaktyczni i administracyjni) uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja pracowników

O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy pracowników, samodzielnie prowadzą rekrutację, ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Długość pobytu

Od 2 dni (5 dni w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich) do 2 miesięcy.

Dofinansowanie

Dzienne stawki określone zostaną przez Agencję Narodową w porozumieniu z władzami krajowymi. Tuż po ich opublikowaniu zostaną podane do wiadomości. Pracownik może otrzymać również ryczałt na koszty – w zależności od dystansu obliczanego. Dofinansowanie obliczane jest za pomocą kalkulatora odległości KE https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 


Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Pracownicy uczelni wyjeżdżają na szkolenia w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ 

Więcej informacji

#badania #stypendia #studenci #studia #nauczyciele

stopka strony