Granty -

EtnoPolska


W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Cel

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne dla realizacji celów programu są działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie oraz badanie i propagowanie współczesnych zjawisk etniczno-kulturowych, szczególnie zachodzących na polskiej wsi. 

W ramach programu dofinansowuje się przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, działania z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Kto może aplikować

 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zasady

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak: 

 • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty;
 • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych
  oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy;
 • organizacja szkoleń, konferencji poświęconych unikalnym zjawiskom kultury ludowej, a także współczesnym zjawiskom zachodzącym w kulturze wsi/folklorze miejskim oraz dokumentacja, tworzenie archiwów, folkloru;
 • zakup/wykonanie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów
  regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;
 • zakup/wykonanie i renowacja regionalnych strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich;

W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Formalności aplikacyjne

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: https://sop.nck.pl

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w SOP.

Wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, a następnie przesłania go przez system SOP we wskazanym terminie. Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.

Dofinansowanie

Budżet programu to 12 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. 

Dodatkowe informacje

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.

#etnopolska #kultura #tożsamośćkulturowa #NarodoweCentrumKultury

stopka strony