Granty -

EtnoPolska


W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym

Cel

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Kto może aplikować

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zasady

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak: 

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line,
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line,
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line,
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Formalności aplikacyjne

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: https://sop.nck.pl

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w SOP.

Wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia wniosku, a następnie przesłania go przez system SOP w terminie określonym w ust. 1. Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.

Dofinansowanie

Budżet programu to 10 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. 

Dodatkowe informacje

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.

#etnopolska #kultura #tożsamośćkulturowa #NarodoweCentrumKultury

stopka strony