Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji


Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja).

Cel

Zajęcia prowadzone są dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji i trwają 4 semestry.

Kryteria naboru
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie nauk społecznych (politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, a także: prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunki, na których można było zdobyć 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych).

Kandydaci muszą się posługiwać językiem angielskim na poziomie B2 oraz językiem francuskim na poziomie B1 – co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Etapy rekrutacji
Po preselekcji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do dalszej części procedury aplikacyjnej.  

Etapy studiów
I semestr (Uniwersytet Opolski): program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej.
- Język wykładowy: angielski

II semestr (Uniwersytet Johannesa Gutenberga): program studiów koncentruje się na kolejnych zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także, w szczególności, na polityce europejskiej.
- Język wykładowy: niemiecki oraz angielski dla osób, które nie posługują się językiem niemieckim

III semestr (Uniwersytet Burgundzki): głównym przedmiotem jest prawo europejskie.
- Język wykładowy: francuski

IV semestr: praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe. Studenci sami wybierają uczelnie w której piszą pracę i przystępują do egzaminów.

Finansowanie
Okresy studiów odbywane przez studentów w uczelniach innych niż ich uczelnie macierzyste są zasadniczo finansowane ze środków programu Erasmus. Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#badania #stypendia #studenci #studia

stopka strony