Granty -

Granty Parlamentu Europejskiego dla mediów przed wyborami europejskimi 2024


Do 26 stycznia 2023 roku można składać wnioski o granty Parlamentu Europejskiego dla mediów.

Cel

Celem konkursu jest przede wszystkim wyjaśnianie zasad działania PE, jego politycznego charakteru, zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, uświadamianie kontrolnej roli Parlamentu wobec innych instytucji unijnych, dostarczanie zrozumiałych informacji o sprawach i decyzjach omawianych i podejmowanych w Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej oraz promocja wyborów europejskich 2024.

Zasady

Zgłaszane projekty powinny:

  1. dostarczać prawidłowych, rzetelnych, pluralistycznych i bezstronnych informacji oraz
  2. skupiać się na zachęcaniu i angażowaniu obywateli w dyskusje i debaty oraz inne aktywności związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Preferowane będą innowacyjne formaty, które z powodzeniem dotrą do osób głosujących po raz pierwszy. 

Działania powinny być wieloplatformowe, a we wniosku należy uwzględnić strategię zaangażowania online, tak aby docelowo zachęcić i ułatwić uczestnictwo zainteresowanym. Dotarcie do audytorium spoza państw członkowskich UE nie będzie oceniane na plus. Nie będą brane pod uwagę propozycje oparte wyłącznie na wydarzeniach lub płatnych kampaniach w mediach społecznościowych.

We wniosku należy podać zakładane targety ilościowe z wykorzystaniem wskaźników załączonych do formularza wniosku. Beneficjenci zostaną poproszeni o przedstawienie sprawozdań z faktycznych osiągnięć w stosunku do wcześniej założonych celów, wskazanie konkretnej metodologii zbierania danych i oceny wyników działania.

Projekty powinny być realizowane od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kto może aplikować

Wnioskodawca musi być w stanie wykazać, że jest osobą prawną:
- utworzoną i zarejestrowaną jako podmiot prawny przez co najmniej dwa lata w momencie składania wniosku;
- ma siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
- nie posiada przynależności politycznej (partyjnej).

Dotacja zostanie przyznana w szczególności na współfinansowanie działań medialnych przez agencje informacyjne, kanały telewizyjne, stacje radiowe, media cyfrowe, prasę drukowaną i ogólnoeuropejskie stowarzyszenia mediów. 

Do dofinansowania kwalifikują się tylko wnioski złożone przez jeden podmiot prawny. 

Wnioskodawcy mogą jednak złożyć wniosek skoordynowany z innym wnioskiem złożonym przez jednego lub więcej wnioskodawców o dotację. W takim przypadku zasady koordynacji powinny znaleźć odzwierciedlenie w opisie działania. Taki schemat mógłby doprowadzić do podpisania dwóch lub więcej umów o udzielenie dotacji, pod warunkiem że wszystkie działania zostaną wybrane do finansowania.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Funding & tender opportunities

Dofinansowanie

Beneficjenci dotacji będą mieli pełną swobodę redakcyjną, a wybrany projekt medialny otrzyma dotację w wysokości do 70 % kosztów projektu. Orientacyjnie zakłada się, że wnioski będą wymagać wkładu Parlamentu Europejskiego w wysokości od 30 000 EUR do 200 000 EUR, ale nie wyklucza to składania wniosków na inne kwoty. 

Budżet

Budżet programu wynosi 8 milionów euro.

#EP #PE #ParlamentEuropejski #media #demokracja #wybory #głosowanie

stopka strony