Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra


Wsparcie innowacji społecznych ukierunkowanych na rozwiązania poprawiające codzienne funkcjonowanie osób zależnych (m.in. z niepełnosprawnością, starszych) oraz ich opiekunów.

Cel

Program grantowy realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Celem programu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych działań skierowanych do osób zależnych oraz ich opiekunów z całej Polski. Przygotowanie do wdrożenia na szeroką skalę ma obejmować co najmniej 20% z nich.

Na stronie organizatora można znaleźć bazę wiedzy na temat innowacji społecznych, łącznie z przykładami dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Organizator zapewnia wsparcie merytoryczne i pomoc we wdrażaniu pomysłu.

Kto może ubiegać się o grant
Zarówno osoba indywidualna, grupy osób jak i podmioty. Każdy pomysłodawca może zgłaszać dowolną liczbę pomysłów (za pomocą prostego formularza online).

Dofinansowanie
Bezzwrotny grant w wysokości do 50 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Budżet programu: 4 042 974 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

#aktywność #przedsiębiorczość, #wyrównywanie #zdrowie #ngo

stopka strony