Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła uruchomienie naboru wniosków w II edycji konkursu uzupełniającego: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. II edycja naboru uzupełniającego w ramach konkursu jest otwarta we wskazanych w regulaminie konkursu 42 dziedzinach.

Cel

Konkurs realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Celem realizacji projektów wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

I edycja Konkursu uzupełniającego była otwarta w 122 dziedzinach zawodowych. Obecna, II edycja Konkursu obejmuje 42 dziedziny, w których nie wyłoniono przedsięwzięć o objęcie wsparciem w dotychczasowych naborach oraz w tych dziedzinach, w których złożono wnioski wyłącznie w I edycji Konkursu uzupełniającego i wnioski te nie otrzymały pozytywnej oceny formalnej.

Kto może aplikować

Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:

podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe
- funkcjonujące przed 1 stycznia 2023 r., właściwe dla danej dziedziny, której  dotyczy Konkurs, zwane dalej "organizacją branżową", 

albo

organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zasady

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Zakłada się, że Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te mają połączyć w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnić trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o objęcie wsparciem należy składać w systemie System CST20211 (https://sso.cst2021.gov.pl/login)  wraz z wymaganymi załącznikami. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z INSTRUKCJĄ.

Budżet

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w Konkursie (alokacja na Konkurs uzupełniający – II edycja) wynosi co najmniej: 50 000 000,00 PLN, przy czym łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 BCU wynosi: 1 429 000 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o naborze, w tym Regulamin, jest dostępnych na stronie Konkursu.

#KPO #BCU #BranżoweCentraUmiejętności #VET #KształcenieZawodowe #EdukacjaZawodowa #Biznes #Innowacje

stopka strony