Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)


Konkurs na ponad 1,4 mld zł polegający na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Cel

Konkurs realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Celem realizacji projektów wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Kto może aplikować

Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:

podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe
- funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której  dotyczy Konkurs, zwane dalej "organizacją branżową", 

albo

organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.

Do udziału w konkursie zaproszone są m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami. Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, to obowiązkowe partnerstwo będzie trójpodmiotowe.

Zasady

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Zakłada się, że Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te mają połączyć w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnić trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o objęcie wsparciem należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie https://online.frse.org.pl/ wraz z wymaganymi załącznikami

Budżet

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w Konkursie (alokacja na Konkurs) wynosi 1 429 000 000 PLN, w podziale na 120 dziedzin od 9 000 0000 do 16 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o naborze, w tym Regulamin, jest dostępnych na stronie Konkursu.

#KPO #BCU #BranżoweCentraUmiejętności #VET #KształcenieZawodowe #EdukacjaZawodowa #Biznes #Innowacje

stopka strony