Granty -

Narodowa Reprezentacja Akademicka


Dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

Cel

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej.

Kto może aplikować

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Zasady

Uczelnie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zawierające m.in.:

  1. listę imienną studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup,
  2. harmonogram planowanych kosztów w ujęciu kwartalnym.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listę studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu weryfikacji wniosków. Podstawą do uzyskania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Budżet

10 mln zł/rok. Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% kosztów pośrednich, niezależnie od przynależności do grupy.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Sport #MEN #NRA #Reprezentacja #Narodowa #Akademicka

stopka strony