Niepodległa 2023


Dofinansowanie projektów o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski.

Cel

Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego
dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, w ramach których beneficjenci nie uzyskują przychodów z realizacji zadania.

Kto może aplikować

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

1) samorządowe instytucje kultury,

2) organizacje pozarządowe.

Zasady

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) wystawy wraz z katalogami;

2) rekonstrukcje historyczne;

3) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);

4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);

5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

6) kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;

7) murale;

8) zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping);

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin realizacji zadania: od 08.02.2024 r. do 20.11.2024 r.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Dofinansowanie

Można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Budżet

Wielkość środków wynosi 6 mln zł.

#historia #niepodległa #granty

stopka strony