Patriotyzm Jutra


„Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cel programu

Celem programu jest budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, ale również o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości, podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej, przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i kreacji twórczej oraz upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.

Kto może wziąć udział

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych; 
 

2) organizacje pozarządowe;

3) koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich);

4) spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych). 

 

Wnioskodawcami nie mogą być w szczególności państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra, instytucje kultury współprowadzone przez ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne. 

Dofinansowanie

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 840 000 zł.

W ramach programu dofinansowane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto

Zasady

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań, także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą: 

a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.; 

b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący; 

c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków; 

d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii; 

e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń; 

Dodatkowe informacje

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym generatorze wniosków, dostępnym pod adresem https://formularze.patriotyzmjutra.pl

Więcej informacji na stronie fundatora