Patriotyzm Jutra


Ruszyła XIV edycja programu „Patriotyzm Jutra”, który finansuje inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cel programu

  • Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków.
  • Kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów oraz o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości.
  • Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
  • Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródła wartości, wzorów i kreacji twórczej.
  • Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.

Kto może wziąć udział

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych; 

2) organizacje pozarządowe;

3) koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich);

4) spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych).

Wnioskodawcami nie mogą być w szczególności państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra, instytucje kultury współprowadzone przez ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne. 

Dofinansowanie

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3.840.000 zł.

Wysokość wsparcia - do 90%, 5.000 – 70.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi: - 30.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 10% budżetu; - 70.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 20% budżetu.

Zasady

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań, także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą: 

a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.; 

b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący; 

c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków; 

d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii; 

e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń; 

Formalności aplikacyjne

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się w nowym systemie WITKAC: www.witkac.pl

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć maks. 2 wnioski w jednym naborze, przy czym wnioski nie mogą dotyczyć tego samego zadania.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

Czas trwania projektu: 11.02 – 02.12.2022 (koszty poniesione przed ogłoszeniem decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są finansowane).

Więcej informacji na stronie fundatora

Kontakt:

Aneta Stawińska
Tel.: 22 211 90 72
Agnieszka Piątkowska
Tel.: 22 211 90 10
 

#patriotyzmjutra #MuzeumHistoriiPolski #grantypatriotyczne #historia

stopka strony