Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Do 31 stycznia instytucje i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na rzecz polsko-litewskiej współpracy młodzieży.

Cel

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Zasady

Format projektu:

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.

Uczestnicy: w formacie 1. młodzież a w formacie 2. młodzież lub pracownicy młodzieżowi. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: w formacie 1. od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów a w przypadku formatu 2. nie mniej niż 10 osób (jednak nie więcej niż 2 opiekunów na każdych 10 uczestników młodzieżowych).

Czas trwania działań projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października. 

W formacie 1. od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.
Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (w formacie 1. nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu a w formacie 2. w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań w obu państwach).

W roku 2024 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i Litwa razem w UE i NATO. Obchody rocznicowe przystąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
 • Popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą Unii Lubelskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 230. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
 • Propagowania sportu i postaw sportowych oraz wiedzy na temat polskiego i litewskiego ruchu olimpijskiego wśród młodzieży (w kontekście Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r. oraz w stulecie debiutu Polski i Litwy podczas VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku).

W czwartym priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Formalności aplikacyjne

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Dofinansowanie

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2023  1 EUR = 4,4565 PLN.

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

#aktywność #fundusze #ngo #współpraca #młodzież #wymiany #organizacje

stopka strony