Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe.

Cel

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Zasady

Format projektu:

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

  • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
  • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.

Uczestnicy: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę uczestników obu krajów).

Czas trwania działań projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2022 r., od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu).

Wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

W roku 2022 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  • Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu, w związku z 200. rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Formalności aplikacyjne

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne »

Zasady jakościowe »

Zasady finansowe »

Dokumenty »

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października.

Dofinansowanie

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2021 r.: 1 EUR = 4.6192 PLN.

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

#aktywność #fundusze #ngo #współpraca #młodzież #wymiany #organizacje

stopka strony