Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.

Cel

Dotacje na projekty wspierające współpracę młodzieży oraz pracowników młodzieżowych z Polski i Litwy.

Celem programu jest budowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy narodami Polski i Litwy poprzez wsparcie finansowe projektów wymiany i współpracy młodzieży oraz pracowników i organizacji młodzieżowych. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Priorytety Funduszu w roku 2019 to:
– promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską;
– promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej 100. rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej;
– promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej;
– promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
   - 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
   - 15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.

Należy wybrać jeden z priorytetów, a w ostatnim priorytecie dodatkowo jeden z dwóch obszarów.

Finansowane działania
W programie wyróżnione zostały dwa niezależne „formaty”, o różnym systemie finansowania, w ramach których można realizować różne typy projektów i różne działania:
– w ramach formatu 1 można realizować projekty wymian młodzieży polskiej i litewskiej (w ramach jednego projektu tylko w Polsce lub tylko na Litwie). Mogą one trwać od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Istnieje możliwość odbycia wizyty przygotowawczej (2 dni robocze);
– w ramach formatu 2 można realizować: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne (w ramach jednego projektu możliwe są działania w obu krajach). Priorytetowo trraktowane są projekty zakładające udział młodzieży z mniejszymi szansami. Istnieje możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich, w obu krajach.

Uczestnicy
– W formacie 1 projekty powinny angażować młodzież w wieku 13–30 lat, od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (górny limit wiekowy nie dotyczy liderów i opiekunów).
– W formacie 2 uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13–30 lat, ale projekt może być także realizowany tylko przez pracowników młodzieżowych (których nie obowiązuje górny limit wiekowy). Liczba uczestników: nie mniej niż 10 osób (z obu krajów), z wyłączeniem opiekunów.

Kto może ubiegać się o fundusze
O dotacje mogą ubiegać się instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Dofinansowanie otrzymuje koordynator projektu, niezlaeżnie od tego, czy jest to organizacja wysyłająca, czy przyjmująca (otrzymuje dofinansowanie dla obu stron realizujących projekt).

Wysokość dofinansowania
Aktualne informacje o wysokości grantu znajdują się na stronie Funduszu. Są to kwoty mieszczące się w przedziale, w zależności od formatu, 1500 - 15 000 euro (100% kosztów kwalifikowalnych).

Termin realizacji projektów
Projekty muszą być zrealizowane w okresie 1 kwietnia - 31 października 2019 r.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2019 r., do końca dnia.

Wzory wniosków można znaleźć na stronie Funduszu w dziale Dokumenty.

Więcej informacji

#aktywność #fundusze #ngo #współpraca #młodzież #wymiany #organizacje