Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.

Cel

Celem programu jest budowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy narodami Polski i Litwy poprzez wsparcie finansowe projektów wymiany i współpracy młodzieży oraz pracowników i organizacji młodzieżowych. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów:
  •  
   • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów;
   • 30. rocznica wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych.

Należy wybrać jeden z priorytetów, a w ostatnim priorytecie dodatkowo jeden z dwóch obszarów.
 


Finansowane działania
W programie wyróżnione zostały dwa niezależne „formaty”, o różnym systemie finansowania, w ramach których można realizować różne typy projektów i różne działania:
– w ramach formatu 1 można realizować projekty wymian młodzieży polskiej i litewskiej (w ramach jednego projektu tylko w Polsce lub tylko na Litwie). Mogą one trwać od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Istnieje możliwość odbycia wizyty przygotowawczej (2 dni robocze);
– w ramach formatu 2 można realizować: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne (w ramach jednego projektu możliwe są działania w obu krajach). Priorytetowo trraktowane są projekty zakładające udział młodzieży z mniejszymi szansami. Istnieje możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich, w obu krajach.

Uczestnicy
– W formacie 1 projekty powinny angażować młodzież w wieku 13–30 lat, od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (górny limit wiekowy nie dotyczy liderów i opiekunów).
– W formacie 2 uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13–30 lat, ale projekt może być także realizowany tylko przez pracowników młodzieżowych (których nie obowiązuje górny limit wiekowy). Liczba uczestników: nie mniej niż 10 osób (z obu krajów), z wyłączeniem opiekunów.

Kto może ubiegać się o fundusze
O dotacje mogą ubiegać się instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Dofinansowanie otrzymuje koordynator projektu, niezlaeżnie od tego, czy jest to organizacja wysyłająca, czy przyjmująca (otrzymuje dofinansowanie dla obu stron realizujących projekt).

Wysokość dofinansowania
Aktualne informacje o wysokości grantu znajdują się na stronie Funduszu. Są to kwoty mieszczące się w przedziale, w zależności od formatu, 1500 - 15 000 euro (100% kosztów kwalifikowalnych).

 

Wzory wniosków można znaleźć na stronie Funduszu w dziale Dokumenty.
 

Więcej informacji

#aktywność #fundusze #ngo #współpraca #młodzież #wymiany #organizacje