Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Dotacje dla instytucji i organizacji na realizację polsko-litewskich projektów młodzieżowych.

Cel

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Zasady

Format projektu:

Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.

Uczestnicy: w formacie 1. młodzież a w formacie 2. młodzież lub pracownicy młodzieżowi. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie.

Liczba wszystkich uczestników: w formacie 1. od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów a w przypadku formatu 2. nie mniej niż 10 osób.

Czas trwania działań projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2022 r. W formacie 1. od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Aby dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników zaliczyć do programu (tym samym do dofinansowania), musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.
Format 2. dopuszcza możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich w ciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (w formacie 1. nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu a w formacie 2. w trakcie projektu może się odbyć kilka spotkań w obu państwach).

W roku 2023 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Formalności aplikacyjne

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Dofinansowanie

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 2022  1 EUR = 4,673 PLN.

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

#aktywność #fundusze #ngo #współpraca #młodzież #wymiany #organizacje

stopka strony