Granty -

Polsko-Niemieckie Stypendium „Energia i Klimat“


Program stypendialny dla dziennikarzy, którzy chcieliby przez 6-8 tygodni zajmować się konkretnymi zagadnieniami związanymi z energią i zmianami klimatu.

Cel

Stypendium umożliwia dziennikarzom poznanie kraju programu z perspektywy korespondenta zagranicznego, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i wymianę wiedzy. 

Stypendyści zdobędą bardziej pogłębioną i bardziej szczegółową wiedzę z zakresu klimatu i energii, otrzymując możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracy w międzynarodowym gronie oraz doskonalenia swych kwalifikacji. W czasie trwania stypendium uczestnicy programu „Klimat i Energia” zapoznają się z transgranicznym projektem pozyskiwania informacji na wspólnie wybrany temat.

Kto może aplikować

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze – etatowi redaktorzy oraz dziennikarze niezależni redakcji środków masowego przekazu takich jak prasa, radio, telewizja i media elektroniczne. 

Nie jest wymagana znajomość języka kraju goszczącego stypendystów. Aplikujący dziennikarze muszą wykazać się niezbędnym do wykonywania pracy dziennikarskiej poziomem zaawansowania w języku angielskim, który należy udokumentować.

Zasady

Możliwość skorzystania z udziału w programie ma dziesięciu dziennikarzy z Polski i Niemiec.

Dziennikarze udadzą się do wybranych redakcji różnych typów mediów. Fundator wybiera je w porozumieniu ze stypendystami, biorąc pod uwagę ich zainteresowania i  kwalifikacje. 

Stypendyści uczestniczą w pracy goszczących ich redakcji, ale realizują też własne materiały i przesyłają korespondencje do redakcji w swoim kraju. Podczas trwającego od sześciu do ośmiu tygodni pobytu  stypendialnego dziennikarze poznają bliżej goszczący ich kraj, nawiązują osobiste kontakty z koleżankami i kolegami po fachu oraz pogłębiają wiedzę w zakresie klimatu i energii. Na trzydniowym seminarium końcowym uczestnicy programu zostaną poproszeni o przedstawienie 3- stronicowego sprawozdania podsumowującego ich doświadczenia oraz o przekazanie materiałów dziennikarskich zrealizowanych w czasie pobytu stypendialnego.

Formalności aplikacyjne

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • tabelaryczny życiorys ze zdjęciem,
  • opinię kierownika działu lub redaktora naczelnego wyrażającą też poparcie dla składanej aplikacji,
  • cztery próbki materiałów tekstowych (dziennikarze telewizyjni i radiowi poproszeni są o sporządzenie obszernej listy swoich najlepszych materiałów),
  • dwie preferencje dotyczące miejsca odbycia stypendium - media lub kraj związkowy/miasto.

Aplikację z załącznikami należy przesłać w JEDNYM pliku PDF na adres: koch@ijp.org

Dofinansowanie

Stypendium w wysokości 3 800 euro wypłacane jest jednorazowo. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie części kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy sami ponoszą dodatkowe koszty.

#stypendium #dziennikarstwo #polskoniemieckiestypendium #energiaiklimat

stopka strony