Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży


Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców.

Cel
Program, prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, ma przyczynić się do pozytywnych zmian we wzajemnym nastawieniu społeczeństwa polskiego i ukraińskiego, poznania historii obu krajów, odkrycia wspólnych celów w przyszłości. Efektem udziału w programie ma być wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, poznanie podobieństw i odmienności kulturowych, kultury i historii lokalnej.

Dofinansowane działania
W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej i polskiej, wraz z opiekunami (1 na 10 uczestników). Wkład własny musi wynosić minimum 10% całkowitego kosztu wymiany (wymagane minimum mogą stanowić inne źródła finansowania). W każdej wymianie uczestniczy tłumacz.

Warunki merytoryczne przyznania dofinansowania
Szczegółowy program opracowywany jest przez partnerów wymiany. Tematyka powinna być zgodna z zainteresowaniami uczestników, ale preferowane są obszary artystyczne: muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, fotografia, film i in. W programie muszą się jednak znaleźć następujące obszary:
- „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
- „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski.
- „Poznajemy język sąsiada”. Poznanie podstaw języka partnerów wymiany.

Kto może wziąć udział
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe,
- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Czas trwania
Wymiana może trwać nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 (nie wliczając czasu podróży). Realizacja wymiany musi odbyć się w terminie 15 czerwca  - 15 października 2020 r.

Dofinansowanie
Maksymalna kwota dotacji to 50 000 zł.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #nauka #szkoła #młodzież #wymiany #osoby