Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży


Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Zasady

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów organizowanych:

  • przy współpracy z partnerem ukraińskim – ukraińscy uczestnicy przyjeżdżają do Polski pod opieką ukraińskiego partnera,
  • samodzielnie przez polskiego organizatora – ze strony ukraińskiej uczestnikami są dzieci uchodźców z Ukrainy przebywające na terenie Polski.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 22 kwietnia do 31 października.

Partnerzy ustalają tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany. Preferowane są zadania o charakterze
artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii, realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów: 

  • „Historia lokalna”. Polski organizator przygotowuje zajęcia z historii lokalnej;
  • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju;
  • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

Pozostałe wymagania:
a. uczestnicy wymiany to młodzież w nieprzekraczalnym przedziale wiekowym 12 – 18 lat,
b. w grupie ukraińskiej preferowany jest udział młodzieży ze wschodniej i centralnej Ukrainy,
c. skład obu grup powinien być podobny pod względem wieku uczestników i wielkości miejscowości, z których pochodzą,
d. niezbędne jest zachowanie równowagi proporcji uczestników zadania (zbliżona liczba młodzieży polskiej i ukraińskiej),
e. liczba uczestników strony przyjmującej nie może być mniejsza niż liczba uczestników strony zaproszonej,
f. na każdą dziesiątkę uczestników przypada 1 opiekun,
g. w każdym zadaniu uczestniczy tłumacz,
h. preferowane jest zakwaterowanie ukraińskich uczestników u polskich rodzin, jeśli charakter zadania na to pozwala (tzn. gdy zadanie jest realizowane w miejscowości, z której pochodzą polscy uczestnicy),
i. program zadania nie może liczyć mniej niż 7 dni i więcej niż 21 dni, z wyłączeniem podróży.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).

Formalności aplikacyjne

Wnioski do programu składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK SOP.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) instytucji.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł.

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.600.000,00 zł.

#aktywność #demokracja #nauka #szkoła #młodzież #wymiany #osoby #Ukraina

stopka strony