Granty -

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)


Płatne kilkumiesięczne praktyki dla młodych absolwentów w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej raz w roku oferuje młodym absolwentom możliwość odbycia płatnych praktyk trwających od 3 do 12 miesięcy.

Dzięki tym praktykom młodzi ludzie mają okazję poznać zasady działania administracji w zakresie praw podstawowych na szczeblu europejskim, poznać działalność Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) powstała na bazie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Dostarcza informacji, pomocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom i organom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich. Wspiera te instytucje i organy podczas podejmowania przez nie środków lub określania kierunków działań w celu pełnego przestrzegania praw podstawowych.

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej to możliwość:
- poznania celów i działań Agencji,
- zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy Agencji
- wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów
- wsparcia misji agencji

Praktyki można odbywać w następujących departamentach FRA:

  • Corporate Services;
  • Research and Data;
  • Technical Assistance and Capacity Building;
  • Communications and Events;
  • Institutional Cooperation and Networks.

Kryteria naboru

- Praktyki przeznaczone są dla obywateli państw członkowskich UE krajów kandydujących i aspirujących do członkostwa w UE;
- Praktykanci muszą posiadać  dyplom uniwersytecki;
- Kandydaci powinni się legitymować dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednikiem;
- Wymagana jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków Wspólnoty, w tym języka angielskiego. Kandydaci spoza UE powinni wykazać się znajomością języka angielskiego;
- Praktyki są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie korzystały ze szkoleń i nie były pracownikami instytucji UE.

Praktykanci otrzymają miesięczny grant w wysokości tysiąca euro oraz zwrot kosztów podróży. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dodatek w maksymalnej wysokości 50% grantu.


Termin zgłoszeń: *** Zaproszenie do składania wniosków o program staży FRA 2020/2021 zostanie wydany w połowie lutego 2020 r. ***

Więcej informacji na stronie koordynatora.