Praktyki we Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC)


Praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej.

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre) jest Dyrektoriatem Generalnym Komisji Europejskiej doradzającym w sprawach związanych z nauką i technologią. Prowadzone przez Centrum badania zapewniają unijnym politykom niezależne doradztwo oparte na dowodach naukowych.

Najważniejsze obszary działań JRC:

  • wspieranie dyrekcji Komisji;
  • podejmowanie najważniejszych wyzwań społecznych i opracowywanie nowych metod, narzędzi i norm;
  • dzielenie się wiedzą specjalistyczną z krajami UE, społecznością naukową i partnerami międzynarodowymi;
  • wspieranie inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”;
  • prowadzenie finansowanych przez Euratom badań nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną fizyczną obiektów jądrowych.

JRC oferuje dwa rodzaje praktyk:
1. Staż związany z przygotowaniem pracy dyplomowej.
Przeznaczony jest dla studentów lub doktorantów przygotowujących pracę dyplomową na poziomie uniwersyteckim. Charakter stażu musi być bezpośrednio związany z tematyką pracy.
2. Staż po ukończeniu studiów.
Ten rodzaj praktyk jest przeznaczony jest dla absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe w przeciągu 5 lat od uzyskaniu odpowiedniego stopnia naukowego, magistra lub doktora.

Kto może aplikować

Stażyści mogą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, które obejmuje strategia przedakcesyjna. Niewielka liczba stażystów może pochodzić z tzw. "krajów partnerskich". Stażyści muszą biegle znać przynajmniej dwa oficjalne języki UE. Konkretne wymagania dla kandydatów podane są przy poszczególnych ofertach stażu, dostępnych na dedykowanej platformie do rekrutacji- ESRA.

Zasady

Staże mogą odbywać się w jednym w siedmiu instytutów JRC ulokowanych w pięciu krajach: Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i we Włoszech.

Stażyści mogą korzystać z miesięcznego dodatku finansowego. Miesięczny dodatek stanowi równowartość 25% podstawowego wynagrodzenia urzędnika w grupie zaszeregowania AD5 / 1, skorygowanego o współczynnik mający zastosowanie do ośrodka JRC, w którym odbywa się staż. Osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się mniej niż 50 km od siedziby JRC, otrzymają połowę tej kwoty.

Maksymalny czas trwania praktyk to 5 miesięcy, minimalny - 3 miesiące.
Umowy rozpoczynają się 1 lub 16 dnia miesiąca.

Formalności aplikacyjne

Informacje o konkretnych ofertach stażu publikowane są w internetowym systemie aplikacji JRC (ESRA).

Więcej informacji

#studenci #absolwenci #praktyki #staże #badania #technologie #innowacje

stopka strony