Praktyki we Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC)


Nieodpłatne praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej.

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre) jest Dyrektoriatem Generalnym Komisji Europejskiej doradzającym w sprawach związanych z nauką i technologią.

Działalność JRC obejmuje:
· Rozwój certyfikowanych materiałów odniesienia i wspólnych baz danych dla poprawy wymiany informacji w Europie
· Ratyfikacja i harmonizacja metod w dziedzinach interesujących wszystkich obywateli - takich jak ochrona środowiska, bezpieczna żywność i organizmy modyfikowanie genetycznie, oraz
· Rozwój pomiarów i systemów testujących
Działalność naukowa JRC jest prowadzona w siedmiu instytutach ulokowanych w pięciu krajach: Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i we Włoszech.

Stażyści mogą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, które obejmuje strategia przedakcesyjna. Niewielka liczba stażystów może pochodzić z tzw. "krajów partnerskich" . Stażyści muszą biegle znać przynajmniej dwa oficjalne języki UE.

JRC oferuje trzy typy szkolenia:
1. Szkolenia po ukończeniu szkoły średniej
- przeznaczone dla młodych ludzi, którzy najpóźniej dwa lata wcześniej ukończyli szkołę średnią, a obecnie studiują na uniwersytecie
- czas trwania: minimum 2 miesiące - maksymalnie 6 miesięcy.
2. Przygotowanie pracy dyplomowej
- przeznaczone dla młodych ludzi studiujących na uniwersytecie albo jego odpowiedniku i przygotowujących pracę dyplomową kończącą studia. Cel szkolenia musi być ściśle związany z tematem pracy.
- Czas trwania: minimum 2 miesiące - maksymalnie 12 miesięcy.
3. Szkolenie po ukończeniu uniwersytetu
- przeznaczone dla młodych ludzi, którzy najpóźniej dwa lata temu ukończyli studia wyższe uzyskując stopień naukowy umożliwiający im studia doktoranckie
- czas trwania: minimum 2 miesiące - maksymalnie 12 miesięcy.

Praktykanci, którzy:
- nie mają obywatelstwa kraju przyjmującego ich na praktyki,
- nie pracowali ani nie mieszkali w kraju przyjmującym ich na praktyki przez co najmniej dwa lata przed wysłaniem aplikacji,
mogą otrzymać miesięczne kieszonkowe.

Praktyki ogłaszane są co roku. Aby się o nie ubiegać, należy pobrać formularz aplikacyjny i wypełniony przesłać wraz z CV na adres punktu kontaktowego Instytutu.

Dostępne stanowiska i terminy aplikacji

#środowisko #absolwenci #praktyki #badania #studenci #szkolenia #praktyki #młodzież