Program Odkrywcy Diamentów


Dofinansowanie dla utalentowanych uczniów z dziedzin ścisłych i technicznych, które można wykorzystać, na zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji projektów, a także na finansowanie wyjazdów konkursowych na ich promocje.

Cel

Celem Programu jest umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom zaprezentowania swoich umiejętności w świecie zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania, a także wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionych kandydatów na studia oraz studentów Politechniki Białostockiej.

Kto może aplikować

 • Program skierowany jest do zespołów tworzonych przez uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów Politechniki Białostockiej.
 • programie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół lub grup nieformalnych, które zgłosiły swoje projekty za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora.
 • Każdy zgłoszony zespół powinien składać się co najmniej z dwóch osób oraz pełnoletniego mentora. W przypadku gdy członkiem zespołu jest osoba niepełnoletnia, mentor zespołu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział ich dziecka w zgłaszanym projekcie. 

Zasady

 • Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne
 • Wsparcie odbywa się poprzez przekazywanie pomocy finansowej zgłoszonym projektom szkół, organizacji, grup nieformalnych, młodzieży oraz zgłoszeń dotyczących stypendiów, przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów
 • Program trwa do odwołania przez Organizatora
 • Zakres programu obejmuje dwie części dofinansowanie tworzenia wynalazków, startów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, wyjazdach studyjnych, zwanych dalej zbiorczo „Projektem”, wsparcie finansowe poprzez fundowanie stypendiów dla kandydatów na studia i studentów Politechniki Białostockiej
 • Kapituła może przyznać nagrodę pieniężną lub rzeczową nauczycielowi/mentorowi, który wyróżnia się zaangażowaniem w rozwój uczniów Kapituła Programu decyduje o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu zgłoszenia biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, rzetelność, innowacyjność oraz konkurencyjność zgłoszonego projektu
 • Podczas spotkania członków Kapituły (z wyjątkiem tych, które odbywają się poza Białymstokiem), na którym przyznawane są dofinansowania, Mentor lub inny, pełnoletni członek zespołu reprezentuje grupę podczas prezentacji jej projektu. O decyzji Kapituły Programu niezwłocznie informuje się mentora Zespołu zakwalifikowanego do dofinansowania

Formalności aplikacyjne

Aby wziąć udział w programie:

 • Mentor, powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu znajdujący się na stronie internetowej www.odkrywcydiamentow.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
 •  W treści wniosku należy opisać zespół (500 znaków) a także krótkim (1000 znaków) opisem planowanego przedsięwzięcia.
 •  W treści zgłoszenia nie należy podawać imion i nazwisk oraz innych danych osobowych członków zespołu (poza danymi mentora), a jedynie liczbę osób, będącymi członkami zespołu i szkoły, do których uczęszczają uczniowie.
 •  Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem i złożenia zgłoszenia jest mentor. Mentor zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły.

Więcej informacji
stopka strony