Program RITA - Projekty partnerskie


Program Projektów partnerskich wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).

Kraje objęte programem
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie 
Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

Cel programu i dofinansowywane działania
Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji i dotyczyć następujących sfer:
- problemy społeczne, socjalne; 
- edukacja i wychowanie;
- rozwój przedsiębiorczości;
- dziedzictwo kulturowe;
- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
- rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom a Partnerzy powinni mieć równy wpływ na kształt projektu i podejmowane decyzje oraz wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali). 

Formalności aplikacyjne 
Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. Nabór odbywa się w 2 razy w roku (15 marca i 15 października). 

Wysokość dotacji
Maksymalna kwota dotacji wynosi 60 000 zł. Minimalny wkład własny: 10% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

#aktywność #demokracja #wyrównywanie #ngo

stopka strony