Program RITA - finansowanie wkładów własnych

Współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projetków


Współfinansowanie realizacji projektów, które otrzymały dotację na realizację projektów z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA.

Cel

Celem naboru jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów.

Zasady

Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Projekty mogą mieć charakter lokalny jak i systemowy. Daty rozpoczęcia i zakończenia współfinansowania projektu z programu RITA powinny być tożsame z czasem trwania projektu finansowanego z podstawowego źródła finansowania. 

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe:

 • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku
  publicznego.

Formalności aplikacyjne

Nabór prowadzony jest przez generator online i ma charakter ciągły, do wyczerpania puli środków. FED udzieli odpowiedzi w ciągu 6 tygodni od momentu rejestracji kompletnego wniosku.

Dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie to 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% całego budżetu projektu a dotacja wnioskowana z programu RITA – nie więcej niż 30% budżetu.

 

#aktywność #demokracja #wyrównywanie #ngo #wkładwłasny

stopka strony