Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa


Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Zasady

O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie, Kartę Polaka lub posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

STUDIA I STOPNIA - ogłoszenie o naborze i wniosek 

Nabór do 11 lipca 2024 r., godz. 15:00 (czasu warszawskiego)

STUDIA II STOPNIA - ogłoszenie o naborze i wniosek

Nabór do 23 maja 2024 r., godz. 15:00 (czasu warszawskiego)

Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa

Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres e-mail: polonia@nawa.gov.pl

telefon: 22/390 35 23, 22/390 35 25, 22/390 35 52, 22/390 35 88, 22/390 35 73.

 

#NAWA #studiawpolsce #programdlapolonii

stopka strony