Granty -

Program "Szkolny Klub Sportowy"


Ministerstwo opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Cel

 • stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 • stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci 
  i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zasady

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych  lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

W ramach naboru wniosków na realizację niniejszego zadania Minister wyłoni:

 • podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym;
 • podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. 

Kto może aplikować

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

UCZESTNICY PROGRAMU:

 • wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
 • każda grupa ćwiczebna powinna posiadać określoną charakterystykę wiekową uczestników;
 • grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;
 • w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych m. in. z sytuacją epidemiczną, możliwa jest zmiana częstotliwości prowadzenia zajęć sportowych. Ponadto dopuszcza się przeprowadzenie zajęć 1x w tygodniu (2 jednostki ćwiczebne jednocześnie) - za zgodą operatora krajowego Programu.,
 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Formalności aplikacyjne

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy 2023 r.”. 

Budżet

Na realizację Programu przeznacza się kwotę 70 000 000 zł

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca (zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim), musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5%.

Tabele finansowe dostępne w regulaminie.

Dodatkowe informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie oraz Regulaminem i formularzami wniosków dostępnymi na stronie Fundatora.

#sport #aktywnośćfizyczna #program #szkolnyklubsportowy

stopka strony