Program Zawacka NAWA - oferta wyjazdowa

Program wymian międzynarodowych akademickich


Studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele akademiccy mogą aplikować o dofinansowanie wyjazdów międzynarodowych w ramach programu NAWA.

Cel

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę.

Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Zasady

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być: 

 • odbycie studiów (rodzaj możliwych pobytów stypendialnych należy sprawdzić w ofercie danego kraju);
 • odbycie stażu naukowego;
 • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);
 • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby:

1) odbywające w polskich uczelniach studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie 

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich:

 • uczelniach,
 • instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk,
 • instytutach badawczych,
 • instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowych instytutach naukowych działających na terytorium RP,

3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż w 2022 r. 

4) będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi instytucji wymienionych w pkt 2.

Formalności aplikacyjne

Należy dokonać rejestracji konta w Systemie teleinformatycznym Agencji dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl oraz wypełnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione w treści ogłoszenia.

Terminy składania wniosków:

 • Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Kazachstan, Macedonia Północna, Meksyk, Mongolia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam - 31 stycznia, godz. 15:00.
 • Japonia - 31 marca, godz. 15:00.

Dofinansowanie

Źródło finansowania (strona przyjmująca/strona wysyłająca) uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa. Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję (stronę wysyłającą), wówczas stawki stypendium uzależnione są od kraju, do którego się wyjeżdża oraz od tytułu naukowego i wynoszą między 2.250,00 zł a 4.000,00 zł. 

W trakcie pobytu w uzasadnionych wypadkach możliwe jest wnioskowanie do Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium wypłacane przez Agencję, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 500 zł.

Aby otrzymać pełną stawkę stypendialną za dany miesiąc, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w okresie kolejnych 30 dni. W przypadku pobytu poniżej 15 dni przysługuje połowa stawki stypendialnej. 

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium z innych źródeł, w tym ze stypendium programu Erasmus+.

 

#wymiany #praktyki #staże #studia #wizyta #badania

stopka strony