Projekty na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności


Nabór wniosków o granty do 20.000 dolarów na programy, których celem jest zaangażowanie młodych osób w lokalne inicjatywy prospołeczne.

Cel

Wsparcie:

 1. projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności, opracowanych i realizowanych przez młode osoby (do 30 roku życia),
 2. szkoleń dla młodych osób (do 30 roku życia),
 3. szkoleń dla edukatorów, w tym nauczycieli i wykładowców akademickich.

Kto może aplikować

 • O granty mogą ubiegać się miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów, których wnioski dotyczą wymienionych poniżej obszarów tematycznych.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • O grant nie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Formalności aplikacyjne

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov.  Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (wypełniony w języku angielskim, do 6 stron),
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant,
 • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance),
 • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs),
 • Potwierdzenie zarejestrowania organizacji w SAM.gov.

Wniosek oraz wymagane załączniki dostępne w ogłoszeniu o konkursie grantowym na stronie internetowe.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 

 

 • Fundusze z grantów NIE MOGĄ być przeznaczone na finansowanie:
  • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych,
  • programów wymiany,
  • programów o charakterze socjalnym,
  • projektów wspierających konkretną działalność religijną,
  • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji,
  • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami w USA, badaniami naukowymi, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp.,
  • publikacji książkowych bądź tłumaczeń w celu wydania książki,
  • stałych kosztów wynagrodzenia personelu,
  • zakupu sprzętu biurowego,
  • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy,
  • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu),
  • możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych, suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu.

Dodatkowe informacje

Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady i konsulatu USA. Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach prac. Proszę pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny i nie przysługuje prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

Składane wnioski muszą dotyczyć przynajmniej jednego z głównych tematów; ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami,
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi,
 • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.  

#granty #inicjatywylokalne #młodzież

stopka strony