Granty -

Rządowy Program KLUB


Trwa nabór wniosków o granty w ramach Rządowego Programu „Klub” wspierającego małe i średnie kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Operatora Krajowego programu, którym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Cel

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zasady

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia.

Kto może aplikować

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Ponadto, Klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację – decyduje data złożenia wniosku
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny.

Dofinansowanie

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 17 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Kwota przyznanej dla klubu dotacji może być rozdysponowana w dowolnych proporcjach na wskazane w Programie komponenty zadania, tj. na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu

sportowego przy założeniu, że podstawowym – obowiązkowym komponentem Programu jest prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo rekreacyjnych/rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wkład własny nie mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Budżet

Na realizację Programu Ministerstwo przeznacza kwotę 66,5 mln zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa programu.

KONTAKT:

Krajowe Zrzeszenie LZS
01-220 Warszawa
ul. S. Krzyżanowskiego 46a
https://rzadowyprogramklub.pl/kontakt

#Klub #sport #grantynasport #klubysportowe #aktywnośćfizyczna

stopka strony