Granty -

Rządowy Program KLUB


Trwa nabór wniosków o granty w ramach Rządowego Programu „Klub” wspierającego małe i średnie kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Operatora Krajowego programu, którym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Cel

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zasady

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia.

Kto może aplikować

Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny.

Dofinansowanie

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Operator Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji. 

Wysokość wsparcia wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6 tys. zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9 tys. zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,

Wysokość wsparcia przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4 tys. zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6 tys. zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości klub sportowy może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji.

Wkład własny nie mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania.

Budżet

Na realizację Programu w 2022 roku Ministerstwo przeznacza kwotę 66,5 mln zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa programu.

KONTAKT:

Krajowe Zrzeszenie LZS
01-220 Warszawa
ul. S. Krzyżanowskiego 46a
https://rzadowyprogramklub.pl/kontakt

#Klub #sport #grantynasport #klubysportowe #aktywnośćfizyczna

stopka strony